Старобългарски речник
хрьст[ос]овъ 
хрьст[ос]овъ прил притеж 1. Христо̀в, който е свързан с Христос ꙇже бо нѣстъ на вꙑ по васъ естъ. ꙇже бо аште напотъ вꙑ ашѫ водꙑ. въ ꙇмѧ ѣко хръстов есте. амнь глѭ вамъ. не погѹбтъ мъꙁдꙑ своеѩ М Мк 9.41А отъвѣштавъ же страстьнкъ хрстовъ рее ... цѣсарѹ твомѹ ... не покорхь сꙙ С 61.15 рабе вꙑшьн҄ѣаго  съпрꙙстьне хрстовъ артемоне. ꙁд ꙁ града того С 235.26 доб же хрстосовъ кодратъ. ꙗко нкакоже ѹѧ мѫкъ. поѹааше каѭштꙙѧ сꙙ С 109.9 2. Христо̀в, който се отнася до Христос мꙑ же готов смъ ꙁа хрстосово сповѣдан. не тъьѭ дноѭ ѹмрѣт. нъ  тꙑсѫштам С 106.23 ѹбоꙗвъше сꙙ прѣштенꙗ. послѹшашꙙ кнꙙꙁа.  отъстѫпшꙙ отъ вѣрꙑ хрстосовꙑ С 175.7 ꙙдьца моꙗ. еда кто васъ отълѫ сꙙ отъ любьве хрстосовꙑ. мꙿже вьнде антхръстъ въ градъ С 221.3 мноꙁ бо прѣльштен бꙑшꙙ тѹ не вѣдѫште славꙑ хрстосовꙑ С 236.6 прблжвъшѹ же сꙙ стѹѹмѹ.  сътворвъ хрстосово ꙁнамен на елѣ свомъ. вьнде въ цръкъве С 229.4 ѹвѣс како крьстꙗн сьмрьть прѣобдѣт навꙑкохомъ. хрстосовꙑ рад любьве С 254.5 подобааше бо осмрадвъшѹѹмѹ хрстосовам хѹлам. на смрадьнѣ мѣстѣ съконьат жт С 190. 12 вдѣхъ сьмрьть хрстовѫ. хоштѫ вдѣт  вьскрьсен го С 500.7 въ хрьстосовъ обраꙁъ Χριστότυπος Който е по образ, по подобие на Христос тѹ авраамъ ... тѹ сьвꙙꙁанꙑ сакъ. съвꙙꙁанꙑ древл҄е отъ авраама. въ хсовъ обраꙁъ С 460.23 прадѣдъ хрьстосовъ Χριστοπάτωρ Христо̀в праотец тѹ авраамъ прадѣдъ хсовъ жърьцъ. же беꙁбожьнѫѭ  бесъмрътънѫѭ жрътвѫ богѹ пожрълъ стъ С 460.20 робъ [рабъ] хрьст[ос]овъ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ Последовател на християнското учение; този, който вярва в Бога; християнин ѣко тѹждѧ грѣхꙑ вьꙁемⷧетъ. нѣстъ лѣпо да менѹетъ сѧ хвъ рабъ СЕ 104а 8 скѹсьн же  доб хсов раб. съ ѹпꙿванмъ въ градѣ прѣбꙑваахѫ въ мноꙁѣ радост. ождаѭште. да некъл нѣкъгда  т съподобꙙтъ сꙙ прославт ба С 98.10 мѫенкъ рее. не жърѫ рѣхъ т ѹбо ꙗко хсовъ робъ смъ С 106.5 повелѣ првест рабꙑ хсовꙑ на сѫдште С 99.5 родьство [рождьство] хрьстово Χριστοῦ γέννησις, αἱ Χριστοῦ γένναι Църковният празник Рождество Христово. Пр. на 25 декември мⷺца деⷦ҇ ҃г҃ вь навеере родства хва А 132b 6—7 въ б҃ неⷣ҇ прѣжде родства хва А 129b 14 родство га наⷲ҇го сха А 133b 16 въ неⷣ҇ прѣдъ родьствомъ хвомъ. памꙙⷮ҇ оцемъ СК 135b 9 въ вееръ хва рождства М 81а 15 неⷣ҇ прѣжде рождꙿства хва А 130а 16 М З А СК Е СЕ К С От гр [τοῦ] Χριστοῦ Превежда и гр. [τοῦ] ϑεοῦ, τοῦ κυρίου, ὁ ἐν Χριστῷ, ὁ εἰς Χριστόν, ὁ κατὰ Χριστοῦ, ὁ εἰς τὸν ϑεόν, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ хрістовъ хръстовъ хръстосовъ Нвб христо̀в ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР Христов ФИ христосов остар ОА НГер Срв Христовото МИ ХХ,ЛИМР