Старобългарски речник
тѧжькъ 
тѧжькъ -ꙑ прил 1. Тежък, който има голямо тегло събраѭтъ же брѣмена тѧжъка.  не ѹдобь носма М Мт 23.4А ꙁемлѣ вісѧшті повелѣньемь на водахъ. а тѧжъка вештъ сѫшті К 10а 4—5  ѹвѣдѣвъше помꙿше дного съвꙙꙁашꙙ. вергам двом.  коꙁълъ тꙙжькъ въꙁложвъше мѹ прведошꙙ го къ воводѣ С 146.5 За сън — дълбок. да не прѣѩт бѫдемъ тжъкомь съномь. нъ въꙁдвгн нꙑ на нощьнꙑѧ ѹтрънѧѩ мⷧтвꙑ СЕ 38а 10 За вятър — силен. сьвѣтъ на ѹбн творꙗахѫ. море своѧ вльнꙑ съпрꙙтаѧ нашъств владꙑцѣ готовьꙗше сꙙ. а онѣхъ срьдьце вльньнꙑмъ ѹбоьнꙑхъ ѹстꙑ пѣнꙗаше. тꙙжц вѣтр велкѫ дꙑханꙗ слѫ на кротость тшаахѫ С 399.10 За очи — натежал за сън.  пршедъ пакꙑ обрѣте ѩ съпѧщѧ. бѣсте бо о мъ тѧжьцѣ М Мт 26.43 2. Прен. Тежък, мъчителен, много голям ѣко беꙁаконѣ моѣ прѣвьꙁдѫ главѫ моѭ. ѣко брѣмѧ тѩжько отеготѣшѩ на мѩ СП 37.5 Срв. СЕ76а 11 аще бѫдⷮ҇е болѣꙁнь лекъка. аще л тⷤ҇ѧка. то в҃ д҄н. а щⷶ҇е ꙁѣло тⷤ҇ѧка. то а҃ д҄нь СЕ 38а 20, 21 а тѧжъшѧѩ мѣт маш длъгꙑ СЕ 91а 18—19 прде невѣстьнкъ. т овꙑ готовꙑ с н҄мь вьндошꙙ. овꙑ же вьнѣ ꙁатворшꙙ сꙙ по трѹдѣхъ велкꙑхъ по несьвѣдьнꙑхъ. потѣхъ  тꙙжьцѣ рат оно. на стъство бѣсꙙшт сꙙ С 374.20 Непоносим. повелѣ вьсѣхъ обнажьше. на ꙗснѣ посрѣдѣ града съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт. обае вѣсте лко васъ скѹссте ꙁмѫ. ꙗко тꙙжекъ стъ обраꙁъ тоѧ мѫкꙑ С 89.11 бꙑвꙑ вовода трокондъ. въ ѹмрьштвен въпадъ ... вь велкѫѭ тѫ пѹстꙑн҄ѫ прт.  цѣл҄ень прѧт отъ ка божꙗ ...  отꙙжьавъ ꙁѣло. не можааше ѹже напрѣждъ поспѣшт. ѧꙁ лютѣш мѹ прбꙑвш  тꙙжꙿш С 561.6—7 3. Като същ. тѧжьшаꙗ ср мн τὰ βαρύτερα Най–важното, основното, същественото горе вамъ кънгъѩ  фарсѣ. лцемѣр. ѣко отъдесѧтъствѹете мѧтѫ  копръ. ꙇ кѵмнъ. ꙇ оставсте тѧжьшаа ꙁакона сѫдъ  млость  вѣрѫ. с же подобааше сътворт. ꙇ тѣхъ не оставт М Мт 23.23 ЗI 4. Прен. Жесток, опасен ѡ горькꙑ ꙇюднъ обліітелю ѣвль сѧ тѧжꙑ [!] осіла. ꙇ съ іюдоѭ прѣмѣнь сѧ. отъ дьѣвола къ хѹ К 11b 36 отъвѣштавъ же стꙑ наꙙ протвѫ магꙿнѹ глаголат. ѡ беꙁбожьне.  вьсѣкого ꙁвѣрѣ тꙙж. докол прѣобдш бж трьпѣн С 49.23 5. Прен. Многочислен їсповѣмъ сѩ тебѣ гі вь цркъве мноѕѣ. вь людехъ тѩжьцѣхъ въсхвалѭ тѩ СП 34.18 бꙑт въ тѧжько В тежест ми е, тежи ми като бреме не бѫд же вь тѧжъко ѧдо. хотѧщмъ покаат сѧ. аще которааго цркꙑ отълѫаетъ въ мало врѣмѧ. вьнѣ стоѣт СЕ 69а 4 гласъ тѧжькъ Седми глас, третият плагиален глас в източното църковно пеене поⷿ҇ще пⷭѣ сⷿ҇ глⷭа тѧжекъ СЕ 97а 25 тѧжькаꙗ плъть πολυσαρκία Охраненост, затлъстялост вь сѧ же пае альбънꙑѧ дьн ... нꙑнꙗ ѹбо нашꙙ дѹшꙙ. тꙙжькѫѭ пльть. акꙑ велко брѣмꙙ съвръгъша (!). ѹдобь перѫтъ къ творьцѹ  владꙑцѣ С 390.9 М З А Е СП СЕ К С Гр βαρύς βαρύτερος βαρύτατος ἀφόρητος φορτικός βεβαρημένος тѧжъкъ тꙙжъкъ тꙙжкъ тѧжекъ тꙙжекъ тѩжькъ тѧжꙿкъ Нвб тежък ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА