Старобългарски речник
тьмьнъ 
тьмьнъ -ꙑ прил 1. Тъмен, мрачен, неосветен велкъ же день творꙙште аполѡнѹ. вь пештерѣ ко страшьнѣ  темьнѣ. жде по обꙑаю мъ бѣаше творт съборъ С 26.15 ꙗко свѣтло вь тьмнѣ мѣстѣ свьтꙙ сꙙ С 207.7 тѹ самъ їѡанъ велкꙑ  бол вьсѣхъ пророкъ. ꙗко въ тьмнѣхъ ложеснѣхъ хса проповѣдаѧ гробьнꙑмъ вьсѣмъ С 461.9 Образно. по вьсѧ дьн сѫщю м съ вам въ цркве. не простьрѣсте рѫкъ на мѧ. нъ се естъ ваша годна  область тьмьнаѣ М Лк 22.53 З ꙁаѹтра въсходꙙ въ градъ їс. ꙁаѹтра гда тьмьнаа сьмрьть свѣтомъ славꙑ хрстосовꙑ ꙁгꙑбе С 348.21 2. Тъмен на цвят ї положі тъмѫ ꙁакровъ своі. окръстъ его кровъ его. темъна вода въ облацѣхъ аерънꙑхъ СП 17.12 тѧ молмъ гі. прꙁьр на раба твоего сего. пртекъшааго къ тебѣ. ꙇ оскръблена болѣꙁнѭ несвѣтълоѭ. ѡсѣнена мракомь темьнꙑмь СЕ 32b 7 тьмнааго врана дꙗвола. ꙁ неѧ ꙁгънавъша С 460.19  раꙁбвъше днъ отъ нхъ. вдѣшꙙ вьнеꙁаапъ скоівъша с кръага. два мрана люта.  вьсꙙ въкѹпѣ прѣстоѧштꙙѧ тѹ поврьгошꙙ на ꙁемьѭ.  мраьна  тьмьна вьꙁдѹха сътворста С 52.23—24 3. Прен. С неясен смисъл, неразбираем перн анѳупатъ рее. тьмномъ словомъ хѹлш. мьнꙙ ꙁаꙁьрѣт. послѹша ѹбо кодрате  пожьр богомъ С 104.9 стꙑ кодратъ рее. словесемъ тьмнꙑмъ добрѣ рее. тъмьна бо т стна сꙙ мнтъ С 104.12, 12—13 4. Прен. Нечестен, нечестив; лош нощъ ѹспѣ. а дънъ прблж сѧ. оⷮвръꙁѣте дѣла тъмнаѣ облѣцамъ же сѧ въ орѫже (с)вѣта Е 5а 16 не стꙑдш  сꙙ прѣсподьн темьнꙑ дꙗволе.  штꙋждь стнѣ. подателю блаꙁномъ С 74.27 тако бо  мноꙁ немлоствꙑѧ обꙑкл сѫтъ тьмнꙑ нарцат С 374.27 велш владꙑко да вьꙁнесемъ ѹстъ нашхъ врата. ꙗже тꙑ днъ сътворлъ с ... въходш  освѣштаеш тьмнꙑѧ нашꙙ помꙑслꙑ С 507.11 пакꙑ сьвѣтъ творꙙтъ тьмн дѣлател҄е С 424.26 5. Като същ. a) тьмьнаꙗ ср мн a) [τὰ] σκοτεινά Тъмнина положішѩ мѩ въ ровѣ прѣісподьнімь. въ темьнꙑхъ въ сѣн съмрътьнѣ СП 87.7 Срв. С478.23 b) b) тьмьн м мн οἱ ἐν σκότει, [οἱ] σκοτεινοί Тези, които са в тъмнина благословьнъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьне. съпасъ прѣльштенааго ловѣка. рѹштъ прѣльсть. освѣттъ тъмьнꙑѧ С 329.16 како же къ мрътвꙑмъ пртатъ сꙙ ... како свѣтъ немраьнꙑ въ темьнꙑѧ.  вь сѣн съмрътънꙑѧ прходтъ С 459.18 6. Кидарски, който принадлежи на Кидар [втория син на Измаил според Стария завет] ѹвꙑ мьмьнѣко прішельство мое ѹдал сѩ. вьселхъ сѩ вь села темьнаѣ СП 119.5 М З А СК Е СП СЕ С Р Гр σκοτεινός τοῦ σκότους σκοτώδης ἀμαυρός αὐχμηρός ἐσκοτισμένος ζοφερός σκοτεινόμορφος σκοτεινόχροος σκοτοδινιῶν [τοῦ] Κηδάρ темьнъ тьмнъ тъмьнъ темънъ тъмнъ тъмънъ Нвб тъмен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА темен остар диал НТ Дюв НГер ЕтМл ДА Срв Тѐмни дол МИ ВП,ТО Тъмни дол МИ Тъмнянуга МИ ЙЗах,Кюст.кр Темнѝре МИ Темнѝрет МИ ГХ,МИМ Тѐвна усо̀ина МИ Тъ̀мната улица МИ ЙЗ,МИПир