Старобългарски речник
тьмаII 
тьма -ꙑ ж 1. Огромно количество, хиляди, с хиляди о нхъже сънемъшемъ(шемъ) сѧ тъмамъ народа. ѣко попраахѫ дрѹгъ дрѹга. наѧтъ глат къ ѹенкомъ свомъ пръвѣе. вьнемлѣте себѣ отъ кваса фарсѣска. еже естъ лцемѣре М Лк 12.1 З не ѹбоѭ сѩ отъ тьмꙑ людеі. нападаѭщіхъ на мѩ окръстъ СП 3.7 аште бо і тъмѫ ꙇмамъ добрꙑхъ дѣлъ. гнѣвъ же дръжімъ. вьсе въсѹе і ашютъ. ꙇ нікоегоже спсеньѣ. сімі можемъ обрѣсті К 9b 15 вь пештерѣ ... жде по обꙑаю мъ бѣаше творт съборъ ... деже многꙑ тъмꙑ мѫжь  женъ. отъ саурѧ събраахѫ сꙙ С 26.17—18 2. Като числ. бр. Десет хиляди — 10000 ѹподобло сѧ естъ цсрстве нбское лвкѹ цсрю. ꙇже въсхотѣ сътѧꙁат сѧ о словес. съ рабꙑ свом. наенъшю же ... првѣсѧ емѹ длъжънкъ еднъ. тъмоѭ таланътъ М Мт 18.24 ЗI А СК падетъ отъ странꙑ твоеѩ тꙑсѩшті. ї тъма о деснѫѭ твоѭ. къ тебѣ не прістѫпітъ. обае ома своіма съмотріші. ї въꙁданіе грѣшьнікомъ ѹꙁьріш СП 90.7 тѣмь оно тьмѫ талантъ нарее богъ. ꙗже къ владꙑцѣ съгрѣшенꙗ. а с р҃ днар. прост р҃ днар. да простъ бѫдеш тьмѣ талантъ. да же о молтвѣ довольно бесѣдовахомъ С 407.18, 21 3. Като нареч. на тьмꙑ [εἰς] μυριάδας Многократно ꙇ блгв стадо се. ꙇ ѹмънож е. на тꙑсѧщѧ  на тъмꙑ. ꙇ ꙁбав нꙑ  се. отъ насльѣ ноплеменьнкъ СЕ 15а 14 4. тьмам тв мн μυρίος, [τὰ] μυρία, μυριάδες Десетки хиляди, безброй а дрѹго аше (!) ьст отъ црѣ  санꙑ прмете.  тъмамі прмꙑшлен. ласкааше ѧ С 87.6 а тꙑ л раꙁбонка въводш. же тъмам ꙁъла  тъмам беꙁакон вннь стъ С 308.29—30, 30 огн҄ь вода ѹгастъ. о ꙁавст тъмам стоьнц ѹтел҄ь не ставꙙтъ С 399.20 твоѧ пленцꙙ сѫтъ ꙁавст.  корабьѧ бѣс. весла льст. реть. лцемѣрьство. прѣкладꙑ ꙁавстьлв. ѡ корабь тьмам ꙁъла пльнъ С 400.17 аште бо  тъмамъ (тъмамъ погр. вм. тъмам мамъ, Север., с. 424, бел. под линия) правьдꙑ т памꙙтв смъ ꙁълѹ. вьсе то беꙁ ѹма  вътъште С 424.5 Хиляди пъти, многократно. гда бо ѹꙁьртъ богатааго ѹбогꙑ. въ многоцѣннѫ одеждѫ одѣна. ѹстрѣл҄енъ бꙑстъ пеальѭ. окаꙗлъ себе. тъмам прмꙑсллъ. сьде же  само ѹнꙑн отꙙто бꙑстъ С 492.30 коꙁꙑ овьцꙙ многꙑ тъмам пасомꙑ въ горахъ неблюдомѣ. блюдомѣ же сѫтъ страхомь. ꙗкоже не сьмѣт нкомѹже наꙙт краст С 43.1 тьмꙑ тьмам μυριοπλάστος, μυρίοι μυριάδες Десетки хиляди, безброй колесніца бжьѣ тъмам тьмꙑ. тꙑсѫщѩ гобьꙁѹѭщхъ. гь въ ніхъ вь сінѣвъ стѣ. въꙁіде на вꙑсотѫ плѣнілъ есі плѣнъ СП 67.18 бже сѣдѧ на херовмѣ. ꙇ тръстꙑмь гласомь ... поемъ непрѣстанꙿно. емѹже прѣстоѩтъ тꙑсѫщѧ. тꙑсѫщам. ꙇ тъмꙑ тъмам. стꙑхъ аћлъ свѣтъ вонъства. тꙑ ес просвѣщаѩ вꙿсего ка СЕ 93а 24—93b 1 бесьмрьтънꙑѧ. беꙁпльтънꙑхъ вонъ ... не богов не тъкмо лег҄еонꙑ. нъ тъмꙑ тъмам  тꙑсѫштꙙ тꙑсѫштам. мꙑ агг҄елъ  арханг҄елъ. власт владꙑьств. господьств слъ  прѣстолъ С 463.16 Изч М З А СК СП СЕ К С Гр μυριάς μυριάδες μυρίος μύριοι тъма Нвб Ø