Старобългарски речник
тъгда 
тъгда нареч 1. Тогава; в онзи момент, за който се говори тъгда прстѫпьше ѹенц его рѣшѧ емѹ М Мт 15.12 ЗI тъгда шедъше фарсѣ. съвѣтъ сътворшѧ на нъ да обльстѧтъ ꙇ словомь М Мт 22.15 ЗI ꙇ тъгда ѹꙁьрѧтъ сна ловскааго прѧдѫшта на облацѣхъ М Мк 13.26 З тогда рее мъ съ не обнѹѩ сѧ. лаꙁаръ ѹмьрѣтъ М Йо 11.14 З А СК тогда наѧтъ ротт сѧ  клѧт сѧ ѣко не ꙁнаѭ лвка. ꙇ абе кокотъ въꙁглас М Мт 26.74 З А СК тъгда въꙁглетъ къ німъ гнѣвомъ своімъ.  ѣростьѭ своеѭ съмѩтетъ ѩ СП 2.5 тъгда рѣхъ се грѩдѫ СП 39.8 тогда гла рабомъ свомъ. бракъ ѹготованъ естъ. а ꙁъван не бѣшѧ достон СЕ 106b 3 Срв.Мт 22.8 М ЗI А тъгда въꙁбоꙗвъ сꙙ вовода. повелѣ легъко хъ вест вь темꙿнцѫ С 71.30 тъгда дѹкꙿсъ повелѣ каменмь лца мъ бт С 74.1 тъгда  к҄нжьнкъ самѣхъ. вждѫ. падьшѫѭ мѫдрость С 333.7 тъгда глагола мъ свꙙтꙑ. пото то бѣгате С 229.20  тогда бо господь мꙙ бѣ посълалъ к тебѣ скѹст ѹсрьд тво С 122.24 тѣмь рее нколже л мене слꙑшасте. пророкомь глагол҄ѫшта. тогда раꙁѹмѣте ꙗко аꙁъ смъ глагол҄ꙙ пршълъ С 331.4 тогда вдѧще конꙿь(.)ое то осѫжденье.  ньсоже могѫ (..) ѡⷮ нхъ Р V 3.34 2. Тогава, някога, в ония времена тъгда прѣдадѧтъ вꙑ въ скръбь ꙇ ѹбьѭтъ вꙑ. ꙇ бѫдете ненавдм вьсѣм ѩꙁкꙑ М Мт 24.9 ЗI А СК ЗП ꙇ тъгда съблаꙁнѧтъ сѧ. мь(но)ѕ ꙇ дрѹга прѣдастъ ꙇ вьꙁненавдтъ дрѹгъ дрѹга М Мт 24.10 ЗI А СК ЗП тогда іспльнѩтъ сѩ радості ѹста наша ї ѩꙁкь нашь веселѣ. тогда рекѫтъ въ ѩꙁцѣхъ вьꙁвеллъ естъ гь сътворт съ нам СП 125.2 тогда глаголалъ есі въ відѣні сномъ твоімъ. ї рее положіхъ помошть на сільна СП 88.20 3. Тогава, след това, после лцемѣре. ꙇꙁьм пръвѣе бръвъно ꙁ оесе твоего. ꙇ тогда ѹꙁьрш ꙁѧт сѫецъ ꙁ оесе братра твоего М Мт 7.5 З СК онъ ѹмⷧъа. тогда рее црь слѹгамъ съвѧꙁавъше  по рѫцѣ  по ноꙁѣ. въꙁъмѣте . въвръꙁѣте . въ тъмѫ кромѣщьнѭѭ СЕ 106b 19 Срв.Мт 22.13 М ЗI А оставі тѹ даръ твоꙇ. ꙇді пръвѣе съмрітъ сѧ. съ братомь своімь. ꙇ тогда шедъ прінесі даръ твоі К 9а 20 о немьже жрътва прінесена бъⷭ҇і. ꙇ тогда насладіші сѧ еѩ добрѣ К 9а 28 аще не [н] ... тъгда ἐὰν μή ... τότε, οὐδὲ ἄν ... τότε Ако не ... тогава л како можетъ къто вьнт въ домъ крѣпъкааго. ꙇ съсѫдꙑ его расхꙑтт. аще не пръвѣе съвѧжетъ крѣпъкааго. ꙇ тогда домъ его расхꙑттъ М Мт 12.29 З ѣште мі не ѹдоблѣѭ тъгда непороенъ бѫдѫ  оцѣштѫ сѩ отъ грѣха велка СП 18.14 ѣко ѣште не ꙁаконъ твої поѹене мое естъ тогда ѹбо погꙑблъ бмъ бо съмѣренї моемь СП 118.92 не бо аште тъьѭ рекѫ въстан  ход. н аште рекѫ тавѳа въстан. тогда то глагол҄ѫ С 379.23, 24 да аще не ... то тогда καὶ ἐὰν μή ... τότε Та ако не ... то тогава глагола свꙙтꙑ. дѣмъ въ црькъве да аште не прметъ мене н дастъ вьнт въ цръкъве. то тъгда дьмьꙗнъ вьꙁьмъ  жрътвꙑ въꙁдамъ мѹ С 228.2, 3 не тъгда οὔπω Не тогава ѹслъшат же мате бран. ꙇ слꙑшанѣ бран вдте. не ѹжасате сѧ. подобаатъ бо вьсѣмъ бꙑт. нъ не тогда естъ коньна М Мт 24.6 ЗI А СК ЗП тъгда ꙃѣло αὐτίκα μάλα Веднага кажетъ не мало врѣмꙙ бѫдѫште пакꙑ. же посрѣдѹ ѹенкꙑ отъводꙙ же аꙗт. тъгда ꙁѣло ꙗвт сꙙ цѣсарьствѹ го С 372.10 гда [гдаже] ... тъгда ὅταν ... τότε, ὄτε ... τότε, ὡς ... τότε, ἐπειδάν ... τότε, ὅτε ... Ø Когато ... тогава прдѫтъ же дьнье. егда отъметъ сѧ отъ нхъ женхъ. ꙇ тъгда постѧтъ сѧ въ тꙑ дьн М Мк 2.20 З егда прдетъ снъ лскꙑ въ славѣ свое. ꙇ вьс (ст) анћ҃л съ нмъ. тъгда сѧдетъ на прѣстолѣ славꙑ своеѩ М Мт 25.31 З А СК егдаже проꙁѧбе трѣва  плодъ сътвор. тъгда ав сѧ  плѣвелъ М Мт 13.26 З А У егда же въꙁдѫ братрѣ его въ праꙁдьнкъ. тъгда  самъ въꙁде не ѣвѣ. нъ ѣко та М Йо 7.10 З А егда ѹбівааше ѩ. тогда въꙁіскаахѫ его. і обраштахѫ сѩ і рано пріхождахѫ къ боу СП 77.34 егда відѣ юдотворьца. тогда не рее съгрѣшіхъ К 5b 13, 14 ꙇ егда не бѣ нікътоже ѹѧ его. тогда лѹꙑ бꙑваше. ꙇ повръже тоі десѧті съребрьнікъ К 5b 26 гда напшетъ кн҄гꙑ сповѣдаѧ бога мого.  пѹсттъ къ мнѣ прѣдъ вьсѣм вам. тъгда  тъ проштенъ бѫдетъ въ градъ вьлѣст С 152.6, 8 нъ гда рее лаꙁаре грꙙд вънъ. тъгда въста мрьтвꙑ С 310.15 егда слꙑша рее їс. тъгда прѣбꙑ на н҄емъже бѣ мѣстѣ. дъва дьн С 313.18, 19 М З ЗI А СК ЗП У Е СП СЕ К С Р Г МН Гр τότε οὕτως τηνικαῦτα καί οὖν Нвб Срв тогава ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР тогаз, тогази, тогива, тогиз диал НГер ДА