Старобългарски речник
трѣбѣ 
трѣбѣ нареч Нужно, необходимо рее бо къ немѹ бъ гласѹѩ. аште се трѣбѣ гі олокавътомата і дарꙑ К 2b 40 лко бо прѣдолѣваатъ ѹмѹ.  навꙑкнѫтъ нелѣпо мꙑслѭ. мьнога вѣсть трѣбѣ ста С 338.19 не бо на хвалѫ намъ слово  на благодарьств тъьѭ трѣбѣ нъ  на ѹен ѹспѣшено  на ѹтѣшен С 379.9 трѣбѣ мѣт, трѣбѣ стѣ мьнѣ χρείαν ἔχω Имам нужда нꙑнꙗ вѣмъ ꙗко вѣс все.  не трѣбѣ маш. да кто тꙙ въпрашаетъ о семь СК Йо 16.30 тръпѣню бо мате трѣбѣ да волеѫ бжеѫ сътворше прмете обѣтованне Е 9б 4 ꙗкоже їѡаннъ еуагг҄елстъ глагол҄етъ. не бѣ мѹ трѣбѣ да кто послѹшъствѹтъ о ловѣцѣ С 404.16—17 трѣбѣ нѣстъ Не е нужно, не е необходимо, не трябва стꙑ кодратъ рее. самъ себе да сꙙ плаетъ. о мьнѣ бо нѣстъ трѣбѣ плакат сꙙ. н мловат С 102.15 трѣбѣ стъ εὔϑετόν ἐστιν Нужно е, трябва н вь ꙁем н въ гно трѣбѣ естъ. вонъ сꙑплѭтъ ѭ. ꙇмѣѩ ѹш слꙑшат да слꙑштъ М Лк 14.35 З М З СК Е К С Х Гр χρεία δεῖται χρήσιμος Нвб требе диал тряба диал ВА ДА Срв трябва ОА ВА ЕтМл БТР АР