Старобългарски речник
трьсть 
трьсть - ж 1. Тръстика, тръст, пръчки от тръстика тѣмъ же сходѧщемъ. наѧтъ съ глт народомъ. о оанѣ. есо вдѣтъ ꙁдете въ пѹстꙑнѭ трьст л вѣтромь колѣблемꙑ М Мт 11.7 З,А. Срв. Лк 7.24 М З ꙇ плнѫвъше на нь прѩсѧ трьсть. ꙇ бѣхѫ  по главѣ М Мт 27.30 З,А, СК. Срв. Мк 15.19 М З А СК емѹже юдѣ ꙁапльвашѧ о. ꙇ трестѭ бшѧ  по главѣ СЕ 50а 7  повелѣшꙙ ꙁвлат трьст ꙁ н҄его. да съ трьстмъ  пльть го въꙁдратъ сꙙ С 270.10 же прѣстарѣвъшѫ сꙙ трьсть. прѣобраꙁт на младъ онъ обраꙁъ С 249.27 Образно. трьст съкрѹшенꙑ не прѣломтъ. ꙇ пръта вънемъша сѧ не ѹгастъ. доньдеже вьꙁведетъ на побѣдѫ сѫдъ М Мт 12.20 З А СК 2. Перо за писане от тръстика ѡтъргнѫ срдце мое слобво (!) благо глѭ аꙁъ дѣла моѣ црві. ѩꙁꙑкъ мо тръстъ къніжъніка ѩдропішьца СП 44.2 дашꙙ же  трьсть въ рѫцѣ го. да вьпшѫтъ сꙙ грѣс хъ С 484.24 прѧхъ  трьсть. да напшѫ свободѫ родѹ ловѣьскѹꙋмѹ С 469.24 М З А СК СП СЕ С Гр κάλαμος καλάμη тресть тръсть Нвб тръст остар диал ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв тръстика ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР Тръстта МИ Тръстигата МИ Тръстиката МИ КП,МИБелосл Тръстеница МИ Тръстивото блато МИ ИД,МНЛом