Старобългарски речник
трьпѣнь 
трьпѣнь -ꙗ ср 1. Търпение, способност за понасяне на трудности и изпитания а еже на добрѣ ꙁем с сѫтъ. ꙇже добромь сръдьцемъ  благомь. слꙑшавъше слово дръжѧтъ. ꙇ плодъ творѧтъ въ тръпѣн М Лк 8.15 З А СК въ тръпѣн вашемъ сътѧжте дшѧ вашѧ М Лк 21.19 З А СК тръпѣню бо мате трѣбѣ Е 9б 3 въ тръпѣн своемъ стѧжалъ ес мъꙁдѫ своѫ ое прѣподобне Е 23б 8 л себѣ ѹгаждат въ тръпѣне. благовѣре. братролюбе. ꙇ послѹшане СЕ 94b 9 нь бѣѣше добь вѣроѭ  трьпѣнмъ С 47.2 такого мѣста ꙁъобрѣст. на н҄емъже готово ѹтѣшенꙗ ослабѣаше. трьпѣн подвꙁаѭштїхъ сꙙ С 92.25—26 ꙗкоже ѹдт сꙙ елнъскꙑмъ флософомъ. крьстьꙗньстѣ мѫдрост  трьпѣню С 105.22 () в(ъ б)о(лѣ)ꙁн вьсе трьпѣне  мльане съ радостѭ каꙁат ЗЛ Iа 8 вь тръпѣнь Р VI 1.1 Издръжливост, твърдост. оста же себѣ днъ растꙑ. вь вьсемъ трьпѣнї  трѹдѣ С 26.10 ѹждаахѫ сꙙ вьс трьпѣню сѹсовѹ С 392.23—24 2. Търпимост, благосклонност, великодушие достоно ходт ꙁъванью ... съ тръпѣнемь отъраждаѭще дрѹгъ дрѹгѹ СЕ 105b 15—16 ѡ беꙁбожьне ... докол прѣобдш бж трьпѣн.  протвш сꙙ богѹ С 49.24 ѡ ловѣколюбьствꙗ многа вꙑсота. ѡ трьпѣнꙗ непрѣдомо множьство. сѫштѫѭ блѫдьнцѫ не въꙁъва блѫднцеѭ нъ женоѭ. кротъко бесѣдѹѧ съкрꙑ непрꙗꙁнна дѣлесе мꙙ С 394.15 3. Понасяне на лишения в името на Бога, аскетически живот мже флософѭ  правꙿдѫ  трьпѣн любьꙗхѫ С 138.16 мльа же тѹ лѣть шесть ... глаголат къ богѹ любꙙ въ мльан.  ѹмьнꙑ ꙁракъ. длъгꙑмъ трьпѣнмъ оштаѧ С 289.2—3 4. Надежда, очакване на нещо добро ѣко не до коньца ꙁабьвенъ бѫдетъ ніштеі. тръпѣнье ѹбогꙑ не погꙑбнетъ до коньца СП 9.19  нꙑнѣ къто тръпѣнъе мое не гъ лі. ї ѵпостасъ моѣ ѹ тебе естъ СП 38.8 обае бѹ повіні сѩ дше моѣ. ѣко отъ того тръпѣнье мое СП 61.6 ѣко тꙑ есі тръпѣніе мое гі. гь ѹпъваніе мое отъ юності моеѩ СП 70.5 крѣпъкъ трьпѣньмь καρτερώτατος Дълготърпелив, силен в изпитанията крѣпькааго же трьпѣнмъ ѹблажлъ с іꙿѡва С 232.19 М З А СК Е СП СЕ С ЗЛ Р Гр ὑπομονή μακροϑυμία καρτερία ἀνεξικακία ἔνστασις φιλοσοφία трьпѣн тръпѣнь тръпѣніе тръпѣне Нвб тръпение остар ВА НГер търпение, търпене ОА НТ ЕтМл БТР АР ДА