Старобългарски речник
трапеꙁа 
трапеꙁа -ꙑ ж 1. Трапеза, маса за ядене  пс ѣдѧтъ отъ крѹпцъ падаѭштхъ съ трапеꙁꙑ господе свохъ М Мт 15.27 З СК  пс подъ трапеꙁоѭ ѣдѧтъ от крѹпцъ дѣтескъ М Мк 7.28 З бѣаше прѣдь н҄ма трапеꙁа ѹготована вьсѣьскꙑм брашънꙑ добрꙑм С 182.9 въшедъше на обѣдъ.  сѣдъше на трапеꙁѣ въкꙋсвъше вна. да аште добро бѫдетъ. то сладьцѣ пѭтъ от н҄его  вьꙁвеселꙙтъ сꙙ С 267.9 ловѣкъ же пакꙑ бѣ ѹбогъ. мѣѧ телцѫ днѫ. ꙗже на трепеꙁѣ сь н҄мь ꙗдѣаше С 359.30 2. Масата в светилището в старозаветната скиния, където поставяли хлябовете на предложението скнї же съвръш сѧ пръваѣ. въ неже свѣтлнкъ  трапеꙁа.  прѣдложене хлѣбомъ Е 28б 17 Жертвеник, престол — най–важнатапринадлежност на олтара, където се принася евхаристийната жертва. егдаже прведѫтъ постргъшааго сѧ на трапеꙁѫ. поѭтъ. пѣне се гла҇ⷭ г҃ СЕ 99b 24 3. Прен. Храна, ядене ѹготоваль есі прѣдо мноѭ трапеꙁѫ. прѣдъ сътѫжаѭштім мнѣ СП 22.5 еда въꙁможетъ бъ ѹготоваті трьпеꙁѫ въ пѹстꙑні СП 77.19 Срв. С291.24 бѫді трепеꙁа прѣдъ німі вь сѣть СП 68.23 кононъ тъштааше сꙙ ѹготовті мъ трепеꙁѫ. прносꙙ мъ вно  велꙙ мъ ꙗст молꙗаше сꙙ глагол҄ꙙ. подѣт ꙙда да въкѹсте С 38.17 елко васꙿ. лн ѹенц сте же ѹбогꙑѧ трепеꙁꙑ въдовꙙ не похѹл. ѹ насъ втате С 395.26 4. Според християнското учение — тайната вечеря на Христос с 12–те апостоли сего раді на сеі трапѣꙁѣ. бꙑваетъ пасха ꙇ обраꙁънаѣ ꙇ стіннаѣ К 7а 10 прде бо юда прѧстт сꙙ свꙙтѣ трепеꙁѣ С 420.1 въꙁмат трапеꙁѫ μετὰ τὸ ἄριστον Вдигам масата, прибирам, разтребвам масата след ядене мо҇ⷪ вьꙁма҇ⷼще трапеꙁѫ СЕ 17а 1 поставлꙗт [прѣд поставт] трапеꙁѫ παρατίϑημαι [προτίϑημι] τὴν τράπεζα Слагам масата, нареждам необходимото за ядене и пиене богатꙑ же ... свѣтло одѣн ностъ.  богатѫ трепеꙁѫ поставьꙗтъ С 491.18 Образно. како насꙑштѫ жꙙждѫ вашего любослꙑшанꙗ. кѫѭ прѣд поставьѭ словес трепеꙁѫ С 424.18—19 свѧтаꙗ трапеꙁа Литург. ἠ ἀγία τράπεζα Светата трапеза, престолът, най–важната част на олтара, където се принася евхаристийната жертва тако ѹбо ꙁвол положт сꙙ въ цръкъв стааго прьвомѫенка стефана. о деснѫѭ свꙙтꙑѧ трепеꙁꙑ. вънѫтрь въ олтар С 209.10 свѧтаꙗ [танаꙗ свѧтаꙗ  страшьнаꙗ] трапеꙁа ῾η ἁγία [ἡ φρικτὴ] τράπεζα Eвхаристийните дарове, светата трапеза да ꙁбавленъ бѫдетъ. отъселѣ вꙿсего неста ... насꙑщаѩ сѧ бжхъ твохъ танъ. ꙇ наслаждаѩ сѧ. стꙑѩ твоеѩ трапеꙁꙑ СЕ 22а 24 пробьщ мѧ пакꙑ стадѣ твоемъ стꙑхъ ... танѣ трапеꙁѣ пробьщ СЕ 78b 21 нъ врѣмѧ естъ юже. къ стѣі. ꙇ страшънѣі трапеꙁѣ прістѫпіті. вьсі ѹбо да прістѫпімъ. съ оіштеньемь. ꙇ съ цѣломѫдръствіемь подобномь К 8а 4 М З А СК Е СП СЕ К С От гр τράπεζα Превежда и гр. νυμφών трепеꙁа трьпеꙁа трапѣꙁа трѣпѣꙁа Нвб трапеза ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР