Старобългарски речник
теень 
теень -ꙗ ср 1. Вървене, ходене, тичане ꙁвѣрꙿ же ѹстрьмьꙗше сꙙ къ манастꙑрѹ. да съконьатъ повелѣно. сълѹаѭшті же сꙙ на пѫт. вдꙙште ꙁдалеа. съ велкꙑмъ ѹстрьмьнмъ тееньꙗ прходꙙштъ. мнꙙште на ꙁѣден мъ прѣдълежат. ꙁвѣрьнѹѹмѹ нашьствю С 558.18 хромꙑѧ на теень словомъ ꙁъвааше С 473.16 Способност за ходене. хъ же хромцемъ хъ теень даровааше С 481.20 2. Прен. За време или нещо, свързано с времетраене — продължителност, ход подобітъ сѧ і сімъ слънъце. дъне вънꙑмъ сѧ свѣтомь облагаѩ небское теенье гонѧ К 10а 2—3 да ставтъ ꙁълѹ теенꙗ С 431.14 Живот, житейски път. е г їсѹ хе мол҄ѫ тꙙ. съвръш м теен С 103.25 теен же го молтва непрѣстанна С 274.30 3. Прен. Старание, усилие да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ. да теене съконьаетъ. ꙇ вѣрѫ съблюдетъ СЕ 99b 3 мꙑ къ дномѹ богѹ прблжамъ сꙙ. раб їс хса стааго дха. съврьшт ꙁвол҄ен  теен страстемь.  вѣньцꙙ вьꙁꙙт нетьлѣню С 75.9 да богъ ште пае  пае въꙁможьна сътвортъ го.  теен го въ мрѹ съвръштъ С 302.25 теен съконьавъше вѣньцꙙ вьꙁꙙшꙙ С 65.7 4. Прен. Поука, поучение. д а аште нѣстъ прьво стна то  се не бѫдетъ. аште л по стнѣ отьць отьць. да послѹшатъ мрътвꙑ на теен пршъдъшмъ С 310.12 теень кръве [кръв, кръвьно] ῥύσις τοῦ αἵματος, ῥύσις αἱμάτων Кръвотечение въскрлі рꙁѣ его. ꙇ абье ста. теенье кръве еѩ З Лк 8.44 А СК ꙇ теене кръв бещсльное ꙁатворьшмь СЕ 53b 1 теен кръвъно отъ стꙑхъ тѣлесъ хъ схождааше С 179.28 З А СК Е СЕ К С Гр δρόμος ῥεῦμα τὸ τρέχειν βραβεῖον μόχϑος διδασκαλία теенье теен теене Нвб Срв течение ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА