Старобългарски речник
такожде 
такожде нареч Така, така също, също така, по същия начин он же дѫ. пакꙑ же шедъ въ шестѫѭ  въ девѧтѫѭ годнѫ. сътвор такожде М Мт 20.5 ЗI А СК гла емѹ петръ. аште м сѧ клютъ съ тобоѭ ѹмьрѣт. не отъвръгѫ сѧ тебе. такожде  вьс ѹенц рѣшѧ М Мт 26.35 З А СК такожде  архере рѫгаѭште сѧ съ кънжънкꙑ. дрѹгъ къ дрѹгѹ глаахѫ М Мк 15.31 З А СК нъ аште не покаате сѧ. вьс такожде погꙑблете М Лк 13.3 З прѩтъ же хлѣбъ с.  хвалѫ въꙁдавъ. подастъ ѹенкомъ. а ѹенц въꙁлежѧштꙇмъ. такожде  отъ рꙑбѹ. елко хотѣахѫ М Йо 6.11 З А такожде  вꙑ. (егда ѹꙁь)рте вьсѣ с. вѣ(дте ѣко блꙁъ ест)ъ пр двьре(хъ) М Мт 24.33 З А такожде  раꙁбоінка расптаꙗ съ нмь. поношаста емѹ СК Мт 27.44 ꙁьрѧще бо ꙁемлѧ. недвжмꙑ. раꙁѹмѣемъ тѧ дръжѧщааго родъ непрмѣсънꙑ. такожде  моръскаа страна СЕ 1а 15  пак на ꙁападъ такожде.  на полꙋдне толкожде  на полѹнощъ такожде Е 31а 9—10, 11 такожде  раб хрстосов. гда вдꙙтъ ꙗко ꙁовѫтъ ѧ сѫдѧ на сѫдште. то вѣдꙙтъ ꙗко на трѹдъ  на нѹждѫ дѫтъ С 267.18—19 такожде же  ѹкꙿторъ. мѣаше  тъ ѹ прморꙗ.  наꙙста ꙁъдат оба въ мꙙ блаженааго сак҄а С 204.9  отъвръгѫтъ сꙙ  т такожде.  отъстѫпꙙтъ отъ жрътвъ С 263.14 такожде  аꙁъ тꙙ прнѹждѫ. пр народѣ вьсемъ семꙿ. сповѣдат ꙗко стъ богъ на небес С 149.14 такожде же  о пꙿтцахъ ѧже сѫтъ на стѣѣмъ гробѣ многомъ сѫштемь С 42.25 стненъ  благъ сꙑ.  свомъ благомъ велтъ бꙑт. правьдвъ сꙑ.  свомъ такожде велтъ бꙑт С 34.5 такожде въꙁъват ἀντικαλέω Поканвам от своя страна егда творш обѣдъ л веерѭ. не ꙁов дрѹгъ твохъ. н братрѩ твоеѩ н рожденѣ твоего. н сѫсѣдъ богатъ. еда кол  т тѧ такожде въꙁовѫтъ.  бѫдетъ т въꙁдаане М Лк 14.12 такожде ... да ꙗкоже οὕτω ... καὶ οἱονεί Така ... както ако такожде же  мꙑ въспомꙙнемъ прѣстоѧштїмъ. добрѫ дѣтѣль мѫжь. да ꙗкоже се прѣдъ лцемъ прнесъше дѣанꙗ хъ подвгнѣмъ сꙙ на подражан добл҄ꙗшїхъ.  прснѣшїхъ подражанмъ С 83.15, 17 такожде ... ꙗкоже Така ... както пршъдъшѹ же дрѹгѹѹмѹ ѹбогѹ. такожде плаѫштѹ ꙗкоже  прьвѹѹмѹ длъжнкѹ сѫштѹ  томѹ не мѫштѹ мъ скѹпт сꙙ С 552.9 ꙗкоже [ꙗко] ... такожде καϑὼς ... ὁμοίως, ὃς ... ὁμοίως, ὡς ... οὕτω, ὥσπερ ... οὕτως, ὡς ... οὕτως Както ... така, тъй и, така също ꙇ ѣкоже хоштете да творѧтъ вамъ лц.  вꙑ творте мъ такожде М Лк 6.31 З А СК ꙗко  тъ сьтвор дѣла непрѣподобьна. подражаѧ отьца свого. такожде же  донусь С 8.5, 7 ꙗкоже сьде бꙑхом скѹшен. маловрѣменьнѹѹмѹ црѹ. такожде потъштмъ сꙙ скꙋшен обрѣст сꙙ. бѹ велкѹѹмѹ црѹ С 72.12, 14  да ꙗко жлъ с на сво ꙁем. такожде съ прлогомъ  ѹ мене жвеш С 61.1, 2 М З А СК Б Е СЕ К С Гр ὁμοίως ὡσαύτως οὕτως οὕτω καὶ οὗτος ἐφάμιλλος τὸ αὐτό τὰ αὐτά τὸν αὐτὸν τρόπον εἶτα καί τοὐναντίον ὅμοιος ὅμοια αὐτός ἕτερος такоже Нвб такожде остар ОА ВА ДА НТ