Старобългарски речник
танъ 
танъ -ꙑ прил 1. Таен, скрит, незнаен прхождаахѫ же  женꙑ к н҄емѹ мѫштꙙ танꙑѧ врѣдꙑ. хже нѣмоштьно враемъ вдѣт С 557.1 аб же аꙁаахѫ танꙑѧ хъ страст.  вьстаꙗхѫ ѹкрѣпьꙗмꙑ. стꙑмъ  прснꙑмъ съдравїмъ С 557. 5—6  въ кн҄жънꙑхъ рѹдахъ. въ пѹстошъ бьдш. а же вь н҄хъ танааго. не скопаш н сьбереш ꙁлата С 335.4 Неразбираем, непостижим. таіна подъ ꙁемлеѭ юдеса. да ѹвѣмъ како і сѫштмъ въ адѣ К 13а 15 2. Духовен, който се отнася до вярата лѣпо бѣ мѹ прѣжде поставт дрѣво тано крьста. т тъгда топломъ дѹхомъ же въ адѣ лежꙙтъ к тѣмъ пртешт С 404.25  хотꙙтъ стѹдъ мѣт. тѣмь сꙙ танꙑ податъ даръ С 338.4 се бо рѣснотѫ въꙁлюблъ есі беꙁвѣстьнаа  танаа прѣмѫдростъ твоѭ ѣвілъ м есі СП 50.8 3. Като същ. тано ср ед μυστήριον a) Тайна, нещо тайно повѣдѣ л се їѡсфѹ. л пае съкрꙑѭ тано се С 239.24—25 b) Божия тайна  вьсаьскꙑ блюдѣаше. въꙁглашенꙑхъ о дѣвц. да гда поѹтъ. ꙗко съконьатъ сꙙ тано се. то прготовтъ пророкъ С 245.29—30 посъланъ бꙑстъ гаурїлъ. въꙁвѣштаѧ цѣсарьско тано ꙁнамо. а не спꙑтамо С 244.30 ѹтат сꙙ хоштѫ слъ небесъскꙑхъ. тебѣ дномѹ повѣдѹѭ тано се С 247.27 ѡ ѹдно дѣло  тано ново. стоьнкъ на дѫбѹ бѣаше. а крьстъ отъ н҄его напаꙗмъ бѣаше С 353.29 4. Като същ. танаꙗ ср мн τὰ μυστήρια, τὸ μυστήριον, τὰ κρύφια, τὰ ἀπόρρητα Тайни, тайните Божии истини онъ же отъвѣщавъ рее. ѣко вамъ дано естъ раꙁѹмѣт. танаа цсрствѣ. нбскааго. онѣмъ же не дано естъ М Мт 13.11 З.Срв. Мк 4.11 М пае продлъжтъ недѫгъ. не свомъ стьствомь нь недѫгꙑ ѫтробꙑ. сце  о танꙑхъ дѹховънꙑхъ стъ С 421.17 Тайните на бъдещето. стаа бо  беꙁгрѣшьна го дѹша. по вса врѣмена прораꙁѹмѣвааше танаа. благодатьѭ жвѫштаꙿго вь н҄емъ бога С 569.10 Тайни прегрешения, тайни мисли. ѡтъ таінꙑіхъ моіхъ оісті мѩ.  отъ тѹждѹхъ поштѩді раба своего СП 18.13 грѣхъ юност моеѩ не помѧн. отъ танꙑхъ ост нꙑ СЕ 62а 26—62b 1 5. Като същ. танаꙗ ж ед μυστήριον Божия тайна два потаена ѹенка. съкріт іса. въ гробѣ. грѧдете. съкръвенѫѭ въ адѣ таінѫѭ. потаенѹ К 14b 40 въ танꙑхъ ἐν ἀποκρύφοις, ἐν ἀποκρύφῳ Тайно, скришом състрѣлѣті вь танꙑхъ непороьна. вьнеꙁаапѫ състрѣлѣѭтъ  не ѹбоѩтъ сѩ СП 63.5 прѣсѣдітъ въ лателіхъ съ богатъїімі. въ таінꙑіхъ ѹбіті неповінънаго СП 9.29 ѡі его на ѹбогаго въꙁіраете. лаетъ въ таінъїхъ ѣко левъ въ оградѣ своеі СП 9.30 о танꙑхъ κατὰ τὸ ἀπόρρητον Тайно, скришом онъ же о танъхъ мольбѫ творꙙ. пршъдъ же на конецъ молтвѣ С 141.16—17 танаꙗ трапеꙁа Светите тайни, евхаристията страхъ тво ꙁатвор въ мнѣ. ꙇ танѣ трапеꙁѣ пробьщ СЕ 78b 21 М З А СК СП СЕ К С Гр κρυπτός ἀπόκρυφος κρυπτόμενος κεκρυμμένος τοῦ μυστηρίου таꙇнъ таїнъ Нвб таин остар ВА ДА НТ таен ОА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв р. Тайна МИ р. Тайница МИ Тайно [езеро] МИ ЙЗ,БГИ Тайник МИ ЙЗ,МИПан