Старобългарски речник
рождьство 
рождьство ср 1. Раждане, създаване, рождение ꙇ ммо дꙑ с вдѣ лва [!] слѣпа. отъ рождъства М Йо 9.1 З такожде же  с. тъгда поврьгъше нареенаа мена своꙗ. ꙗже отъ рождьства отъ обьштааго спса. къждо себе нарцааше С 86.17 Раждане, освобождаване от бременност. ꙇ бѫдетъ тебѣ радость  веселе. ꙇ мъноѕ о рождьствѣ его въꙁдрадѹѭтъ сѧ М Лк 1.14 З А рождъство твое бце дво радостъ въꙁвѣст въсе въселенѣ Е 25б 15 анћлъ марі. матері хвѣ. рожъство его благовѣствова К 14а 5 матерь твоѭ хе рождьшѭѭ тѧ. въ плът бесѣмен ... ꙇ по рождьствѣ прѣбꙑвъшѭ прѣстѫ ... т прводмъ въ молтвѫ влко СЕ 86а 25 егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. бенаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве ... съвѣстьствова СЕ 53а 11 2. Рожден ден дьн же бꙑвъшѹ роꙁьства родова. плѧса дъшт родѣдна по срѣдѣ  ѹгод родов М Мт 14.6 З ꙇ прклѹьшю сѧ дьн потрѣбънѹ. егда родъ рождъствѹ своемѹ веерѭ творѣаше кънѧѕемъ свомъ  тꙑсѫштьнкомъ М Мк 6.21 З А 3. Племе, народ въсхотѣ да тварь послѹж. а рождьство го вьсемѹ словѹ оделѣ С 501.16 кън҄гꙑ рождьства βίβλος γενέσεως Родословие кънгꙑ рождьства іс хва. снѹ давꙑдова. снѹ аврамлѣ СК Мт 1.1 рождьство богородцѧ ῾η γέννησις τῆς Θεοτόκου Църковният празник Рождество на Пресвета Богородица. Пр. на 8 септември рождъство бцѧ  прснодѣв марѧ Е 25б 12 рождьство свѧтаго оана прѣдътеѧ крьсттелꙗ γενέϑλιον τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ’Ιωάννου Църковният празник Рождество на св. Йоан Кръстител. Пр. на 24 юни мⷺца юⷩ҇ ҃г҃. рождьство стааго оаⷩ҇ прⷣ҇ѧ. кр҇ⷧсⷺ А 147b 6 рождьство хрьстово αἱ Χριστοῦ γένναι Църковният празник Рождество Христово. Пр. на 25 декември въ вееръ хва рождства М 81а 15 неⷣ҇ прѣжде рождꙿства хва А 130а 16 М З А СК Е СЕ К С Гр γέννησις γένεσις γενετή τόκος τὰ γενέσια γενέϑλιον рождъство рожъство роꙁьство рождство Нвб рождество ОА ВА АК НТ НГер ЕтБАН ЕтМл БТР АР