Старобългарски речник
родт 
родт -рождѫ -родш св 1. За жена или същество от женски пол — родя, стана майка ꙇ жена твоѣ елсаветь родтъ снъ тебѣ. ꙇ нарееш мѧ емѹ оанъ М Лк 1.13 З А елсавет же сплън сѧ врѣмѧ родт е. ꙇ род снъ М Лк 1.57 З А жена егда раждаатъ. пеаль матъ. ѣко прде годь еѩ. егда же родтъ отроѧ. къ томѹ не помьнтъ скръб М Йо 16.21 З СК аще кꙿто съ рабоѭ блѫдъ сътворⷮ҇. тол родⷮ҇ дѣтщь. да свободⷮ҇ рабѫ тѫ СЕ 104b 7 ꙁбав нꙑ. отъ напасте нашхъ мат ха ба. рождьшѣ вꙿсѣмъ творьца СЕ 84b 11 родла ес дѣво беꙁ мѫжа ба. непороьна мѫщ вь рѫцѣ коньцѧ. вьсѣхь древнаго ТФ Б 1  тъ бо савꙑ гласꙑ слꙑшааше. же рее. се дѣвца вь рѣвѣ ꙁаьнетъ  родтъ снъ С 245.27 Прич. мин. страд. като същ. родвꙑ м ед ὁ γεγεννηκώς, ὁ γεννησάμενος, ἡ ἐνεγκαμένη Родител побѣжденъ же  о томь ѹбо ѧ сътвор. родвъшхъ ѭ ѹклонт сꙙ хотꙙ. мѫеньꙗ тѣмь мьнꙙ С 521.28 еже ѹбо которꙑ стъ родвꙑ. добьꙗго сего  въскръмвꙑ. прѣжде рънорꙁъства да тако рекѫ ѹдънꙑ градъ ꙁемънꙑ стъ С 272.7 a) рожден м мн a) [οἱ] γεννητοί Тези, които са родени, родените не въста въ рожденꙑхъ женам боле оана кръсттелѣ М Мт 11.11 З, А, СК. Срв.Лк 7.28 М З b) b) рождено ср ед τὸ γεγεννημένον Роденото, създаденото рожденое оⷮ плъті плът. (!) ес(т)ъ.  рожденое оⷮ дха дхъ есть А Йо 3.6 2. Създам, дам живот авраамъ род саака. саакь же роді акова. аковъ же роді юдѫ А Мт 1.2 СК гъ рее къ мнѣ снъ моі есі тꙑ аꙁъ днесъ родіхъ тѩ СП 2.7 Срв. Е6b 5—6 С243.21 ꙗко богъ мо жде ꙁвол дѹша моꙗ. отън҄елѣже род мꙙ оць мо С 265.10 родвꙑ м ед ὁ γεγεννηκώς, ὁ γεννήσας Създател, творец цѣсарꙿ стннъ отъ стнна цѣсара. вѣьно  прсно сꙑ цѣсарьств мѣѧ. кѹпно съ родвъшмъ. ꙗкоже родвꙑ го С 327.17 не хѹл хрстосова цѣсарьства хѹльне. да не родвъшѹѹмѹ бесьств сътворш С 328.10 3. Прен. Създам, стана причина нещо да възникне, породя се болѣ неправьдѫ. ꙁаѩтъ болѣꙁнъ і роді беꙁаконнье СП 7.15 нъ беꙁ бѣдꙑ самъ о себѣ. дома род ꙁълѫ льсть  ѹмъ С 408.29 4. За дърво — дам, родя плод просто решт на лѣто сесьꙿ [!] тр смокв род. ѧже въꙁьмъ старцъ  съ слъꙁам облобꙑꙁавъ. ꙁѣ С 300.24 М З А СК Б Е СП СЕ ТФ К С Р Гр γεννάω τίκτω κισσάω καρποφορέω κυέω Нвб родя [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтБАН ЕтМл БТР АР ДА