Старобългарски речник
раꙁорт 
раꙁорт -раꙁорѭ -раꙁорш св 1. Разруша, съборя, превърна в развалини, разоря се сътворѭ раꙁорѭ жтьнцѧ моѩ  большѧ съꙁждѫ. ꙇ съберѫ тѹ вьсѣ жта моѣ М Лк 12.18 З А СК амнь глѭ вамъ. не матъ съде остат камень на камен. ꙇже не раꙁортъ сѧ М Мт 24.2 ЗI, А. Срв. Мк 13.2 М, З;Лк 21.6 М З сь рее могѫ раꙁорт црквь бжѭ. ꙇ трьм дьньм соꙁъдат ѭ М Мт 26.61 З А СК се же свꙙтꙑмъ глагол҄ѫштемъ.  цръкъвште капштьно раꙁор сꙙ. раꙁгнѣвавъ же сꙙ кнꙙꙁъ о съкрѹшенї богъ свохъ С 180.23 комсь рее. тꙑ л с раꙁорвꙑ  съкрѹшвꙑ велкѫ богꙑн҄ѫ арфемѫ С 226.14 Умъртвя, унищожа физически. не вѣдꙙтъ бо ꙗко богъ не погꙑбнетъ. готово гнльно свѣштло тѣлесе мѹ раꙁорꙙтъ. нъ свѣштꙙ божъства мѹ ѹгаст не могѫтъ С 402.16 2. Прен. Унищожа, премахна ѣко не раꙁѹмѣшѩ дѣла гнь і дѣлъ рѫкѹ его. раꙁоріші ѩ і не съꙁіждеші іхъ СП 27.5 ѡ бжіѣ въ істінѫ прѣмѫдрость. небскꙑ крестъ въдрѫжаше сѧ. а ідольскаѣ слѹжъба раꙁорена бꙑваше К 10b 9 дьньсь раꙁор сꙙ дꙗволово протвьство. дьньсь ѫꙁꙑ сьмрьтьнꙑѧ раꙁдрѣшенꙑ бꙑшꙙ С 487.1  нꙑн҄ѣ посьл҄ помошть твоѭ.  раꙁор беꙁбожьно бѣсован.  съврьꙁ капшта хъ С 180. 12 прем тѧ на пръс въꙁлегша. егоже мл бгослове прлежно. облакъ поганскъ раꙁорт Е 36б 12 сьнѣд оноѧ сладъкꙑѧ горькѫѭ сласть. въкѹсхъ оцьта. да раꙁорѫ твоѧ сьмрьт С 469.21 3. Прен. Наруша, потъпча [закон, заповед] аште обрѣꙁане премлетъ къ въ соботѫ. да не раꙁортъ сѧ ꙁаконъ мосѣовъ М Йо 7.23 З А не мнте ѣко прдъ раꙁортъ ꙁакона л пророкъ. не прдъ раꙁортъ нъ ꙇсплънтъ З Мт 5.17А ꙇ раꙁорсте ꙁаконъ бж. ꙁа прѣдане ваше М Мт 15.6 З ꙇже бо раꙁортъ еднѫ ꙁаповѣдь. ꙇ схъ малꙑхъ З Мт 5.19А тꙑ же отърінѫ і ѹніьжі. отъвръже ха своего. л прѣжде раꙁорілъ есі ꙁавѣтъ раба твоего. осквръні на ꙁемⷧ свтꙑнѫ его СП 88.40 врѣмѩ сътворт гю. раꙁоршѩ ꙁаконъ твої СП 118.126 4. Прен. Отменя, отхвърля бѣ пасха ждовъска нъгда. нъ раꙁор сꙙ нꙑнꙗ.  прде пасха дѹховънаꙗ С 419.12 5. Прен. Отнема нещо от някого мілості же моеѩ не раꙁорѫ отъ ніхъ. ні прѣврѣждѫ въ рѣснотѣ моеі СП 88.34 Лиша някого от нещо. раꙁорілъ есі отъ оештені его. прѣстолъ его на ꙁемлі повръже СП 88.45 раꙁорт сѧ М З А СК Е СП СЕ К С Гр λύω καταλύω καϑαιρέω καταστρέφω καταδικάζω κατασκάπτω διασκεδάννυμι διαλύω ἀνακαλέομαι καταβάλλω καταργέω παραλύω συντελέω ἀκυρόω раꙁоріт Нвб разоря, разорявам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР