Старобългарски речник
раꙁмꙑслт 
раꙁмꙑслт -раꙁмꙑшлѭ -раꙁмꙑслш св 1. Помисля, размисля, разсъдя за нещо раꙁмꙑслвъ о свомъ невѣрьствѣ наꙙ плакат ...  прѣбꙑвъ тѹ врѣмꙙ много. молꙗаше стааго. прѧт го С 563.29 Помисля си за нещо. ѹгодно же с роꙁмьіслвъ о жт стааго.  о ноьствѣ. молтвѫ к н҄емꙋ сътвор. прѧтѹ бꙑт оть н҄его С 547.18—19 2. Премисля, размисля, реша другояче, преценя оставьꙗѭштемъ го кнꙙꙁемъ. ꙗкоже могѫшта нѣкако раꙁмꙑслт С 96.5 Изч С Гр μεταβουλεύομαι роꙁмꙑслт Нвб размисля [се], размислям [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА