Старобългарски речник
раꙁдѣлт 
раꙁдѣлт -раꙁдѣлѭ -раꙁдѣлш св 1. Разделя, раздвоя, направя на две бъ въꙁгла вь стмъ своемъ.  вьꙁдрадѹѭ сѩ  раꙁдѣлѭ сікмѫ. ї ѫдоль селомъ раꙁмѣрѭ СП 59.8 Срв. СП107.8 потоп гі і раꙁдѣлі ѩꙁꙑ (!) хъ. ѣко вдѣхъ беꙁаконенье і прѣрѣканъе въ градѣ СП 54.10 раꙁдѣльшюмѹ ръмъное море въ раꙁдѣлене. ѣко въ вѣ СП 135.13 Образно. дного тꙙ га  ба сповѣдаѭ. но.  но. тебе дного навꙑкохъ. не дꙿного т ного ѹвѣдѣ. не раꙁдѣл҄ѫ тебе не раꙁдѣл҄енааго С 505.17 Разтворя, отворя [врати, крилете на врата]. прстѫп бо вьнеꙁаапъ. сьпастел҄ь хлѣвнѣ двьр не раꙁдѣлвъ. а мꙑ двна прстѫпьньꙗ го ѹжасъше сꙙ С 499.22 2. Разпределя, поделя пропьньше же . раꙁдѣльше рꙁꙑ его меташѧ жрѣбѩ М Мт 27.35 З, А, СК. Срв.Мк 15.24 М З А СК  премъ пѧть хлѣбъ  дъвѣ рꙑбѣ. въꙁьрѣвъ на нбо блгслв ... ꙇ обѣ рꙑбѣ раꙁдѣл вьсѣмъ М Мк 6.41 З лѣтѹ же нѣкомꙋ мнѫвъшѹ.  родтел҄ема о хѣ ѹмъръшема.  раꙁдѣл҄енѹ бꙑвꙿшѹ родтел҄ьскѹ мѣню С 279.8 3. Отделя гі отъ малъ от ꙁемⷧѩ. раꙁдѣлі ѩ въ жівотѣ іхъ.  сокръвенꙑхъ твоіхъ сплъні сѩ ѫтроба іхъ СП 16.14 Разединя, разделя. бѫдетъ бо отъ селѣ пѧть вь едномъ домѹ раꙁдѣленъ. тре на дъва.  дъва на тр М Лк 12.52 З раꙁдѣл҄енъ διῃρημένος Разлѝчен, отдѐлен м҃ сѫтъ мѫжь. ꙗкоже днѫ дшѫ мѫште. въ раꙁдѣл҄ена тѣлеса. а въ дномъ съдꙑхан.  дн҄ен вѣрꙑ С 82.17 4. Отлича, различа положіте срдца ваша въ слѫ его.  раꙁдѣліте домъ его. ѣко да повѣстъ въ родѣ їномъ СП 47.14 5. Споделя [чувство и под.] днⷭ҇е. ꙁемлѣ  море. вꙿсемѹ мрѹ радость раꙁдѣлсте. ꙇ вꙿсь мръ веселѣ наплън сѧ СЕ 3а 4 раꙁдѣлт по жрѣбью κληροδοτέω Разделя, разпределя с жребий іꙁведе отъ лца іхъ ѩꙁꙑкꙑ. і по жрѣбію раꙁдѣл імъ ꙁемѭ СП 77.55 раꙁдѣлт себѣ διαμερίζω είς ἐμαυτόν, διαμερίζομαι Разделя, поделя, разпределя помежду си  прмъ ашѫ хвалѫ въꙁдавъ рее. прмѣте се  раꙁдѣлте себѣ М Лк 22.17 З раꙁдѣлішѩ себѣ ріꙁѫ моѭ.  о ріꙁѫ моѭ меташѩ жрѣбъѩ СП 21.19 ꙇ раꙁдѣлшѧ себѣ рꙁꙑ его СЕ 50а 18—19 М З А СК СП СЕ С Гр διαμερίζω διαμερίζομαι καταδιαιρέω διαιρέω μερίζω διανέμω Нвб разделя [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Раздел МИ Разделна МИ Разделци МИ СНМБ