Старобългарски речник
пѧткост 
пѧткост ж Петдесѐтница, църковен празник на петдесетия ден след Великден [Св. Троица] поⷩ҇ по пенткосі. евⷢ҇а ѿ҇ маⷮ҇ гⷡ҇ рпг СК 29а 5 сѫⷠ҇ а҃. по пенткості. еваⷢ҇ ѿ҇ ѡⷩ҇а глаⷡ҇ л҃ ѳ҃ СК 30а 3 неⷣ҇ а҃ по пенткості СК 30b 7 еваⷢ҇ ѿ҇ маⷴ҇ псаⷩ҇ в҃ сѫⷠ҇ по пенткості СК 131а 11—12 сѫб(...) ҃ꙅ ҃ї по пѧндїкост Е 3а 8 СК Е От гр Πεντηκοστή пѧндікост пенткосі пенткості пѧндїкост Нвб пентикости Срв пентикостар НГер