Старобългарски речник
пѣт 
пѣт -поѭ -пош несв 1. Пея; изпълнявам песен, псалм ѡ мьнѣ глѹмлѣхо сѩ сѣдѩштеі въ вратѣхъ. ї о мьнѣ поѣхѫ пьѭште вно СП 68.13 къ томѹ прпадѣмъ. слъꙁам себе остѧще. ꙇ поѭще емѹ пѣснь СЕ 86а 5 нꙑнѣ свѣтъло свьтѧтъ сѧ прⷣ҇пбънꙑхъ дс. нꙑнѣ поетъ пркъ ддъ вьпѩ  глѧ СЕ 87b 21  лобꙑꙁаѭтъ  братрѣ вꙿсѣ. п҇ⷿоще пѣⷭ҇ с҇ⷿ глⷭ҇а тѧжекъ СЕ 97а 25  помѫтъ  ръньц.  постргѫтъ  въ папрътѣ. поѭще. блажен непороьн СЕ 96b 13—14 егꙿдаже прведѫтъ постргъшааго сѧ на трапеꙁѫ. поѭтъ пѣне се глⷭ҇а г҃ СЕ 99b 24 сего раді  мꙑ поемъ. медотоънꙑѩ пѣсні глѫште. ѡсана снѹ давъ К 1b 13 тѹ бо сѧтъ въпросішѧ насъ. плѣньше і нꙑ. поіте намъ отъ словесъ пѣсньнꙑхъ. ꙇ рѣхомъ. како поемъ пѣснь гнѫ на ꙁемі тѹждеі К 7а 39, 40 сꙗ же отъвѣтъ прмъша вь етврътъ день марꙿта мѣсꙙца. ꙁдоста радѹѭшта сꙙ  поѭшта глаголааста С 14.9—10  коньавъше ѱалꙿмъ помолшꙙ сꙙ.  въставъше пакꙑ поꙗхѫ до полѹношт С 70.26 вьведеномъ же бꙑвъшемъ мъ вь темꙿнцѫ. наꙙ стꙑ куріѡнъ пѣт съ вьсѣм м глагол҄ꙙ С 75.15  нѣкотор отъ вьслѣдъ дѫштꙙѧ братѧ. поꙗахѫ сь н҄мъ  дож  до мѣста деже хотѣаше съконьат сꙙ С 119.6 да вꙿсѣка дша поѭщ с  насладвꙿш сѧ ꙁведетꙿ сѧ вь жꙁнь вѣьнѫѭ Р II 2.12 Пея с музикален съпровод. їсповѣдате сѩ гю въ гослехъ во псалътꙑрі десѩтьстрѹньнѣ поіте емѹ СП 32.2 на врьбі по срѣдѣ еѩ обѣсіхомъ органꙑ нашѧ. сірѣъ псалтꙑръ. ꙇ гѫслі. сімі бо псалъм поѣхѫ. въ ветъсѣмь ꙁаконѣ К 7а 34 Срв. С418.25 ꙇ с орꙿганꙑ вьꙁѧшѧ. егда ѩ плѣнішѧ да імѫтъ памѧть домашънѣго жітьѣ. не хотѧште. тѹ пѣт К 7а 37 Срв. С418.28 2. Възпявам, възхвалявам, прославям ꙇ бѣахѫ въꙇнѫ. въ цркъве. поѭште ꙇ благословѧште ба амнь З Лк 24.53 прѣст()хъ прркъ праꙁднкъ. нбо цръкв ѣвїло естъ.  нбса лїковат съ англ сътворлъ естъ мⷧ҇твам їхъ хе бе жꙁнъ нашѫ ѹмр. да поемъ тѧ  славмъ Е 7б 2 млостъ  сѫдъ поѫ тебѣ г Е 34б 17 сповѣмъ сѩ гві по правъдѣ его. і поѭ мені (!) гю вꙑшьнѹмѹ СП 7.18 Срв. СП91.2 готово срдце мое. поѭ  вьспоѭ славѣ моеі СП 56.8 Срв. СП107.2 ССIb 20 ѡ дшевьнѣ ꙇ тѣлесънѣ. прсно покланѣт сѧ. ꙇ пѣт стꙑѩ троцѧ. едноестествьнꙑѩ. гю СЕ 61а 5 еднѫ тѧ по естьстьвѹ поѫ. троцѫ же ѹпостасьнѫѫ ьтѫ. ѡе  сне. дше ѹтѣшьньн ТФ А 23  не отъмештѫ сꙙ свꙙтааго дѹха. нъ трепештѫ го крѣпост.  несповѣдмѫѭ слѫ. поѭ  славьѭ вънѫ С 115.19 о н҄хъже пѣт  благодѣть въꙁдаꙗт. кѹдꙙтъ  богосварнц бꙑваѭтъ С 339.11 ꙗко свого господа  цѣсара.  даръ прносꙙштꙙ.  поѭштꙙ хса. не пособѧ въ бран творꙙштꙙ С 463.21 Образно. тебе тре(пе)щѭтъ мꙑслънꙑѩ вꙿсѧ слꙑ. тѧ поетъ слънꙿце. тѧ славтъ лѹна. тебѣ молѧтъ сѧ ꙁвѣꙁдꙑ СЕ 4а 5 гоже бѣс ѹжасаѭтъ сꙙ.  дꙗволъ трепештетъ. го агг҄ел хвалꙙтꙿ.  небеса благословꙙтъ. апостол проповѣдаѭтъ.  црькв поѭтъ С 354.11 3. Служа литургия, извършвам богослужение спс г люд своѧ.  ꙁа тръстое поет сѧ. крстѹ твоемѹ покланѣемъ сѧ вл Е 32б 15 црк въпетъ т.  поѫтъ ѧ по тр крат.  въсходтъ патрархъ на амбонъ Е 30б 17  поѭште трет асъ ꙗкоже бѣаше мꙿ обꙑа. вьнеꙁаапъ ѹꙁьрѣшꙙ слѫ кѫѭ сь небесе пѹштенѫ къ н҄мъ С 64.18—19 пѣт сѧ З Е СП СС СЕ ТФ К С Р Гр ᾳ῎δω ψάλλω κελαδέω ἀνυμνέω μελῳδέω αἰνέω ὑμνέω εὐφημέω σεμνύνω συμμουσουργέω συμψάλλω ὑπαγορεύω χράομαι ἀναμέλπω ψαλτός εἰμι [вар. ἐμμελῳδέω τιμάω ποιέω] Нвб пея ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Пейна МИ Пейчиново МИ СНМБ Пейна чука МИ Пеино МИ ЙЗах,Кюст.кр