Старобългарски речник
пѣснь 
пѣснь - ж 1. Песен, песнопение въспоте гв пѣⷭ҇ новѫ Е 23б 15 Срв. Е33б 6 СП95.1; А 158b 1 СК85а 2 ꙇ мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомь пѣснъ еванћлскѫѭ К 1а 27 сего раді  мꙑ поемъ. медотоънꙑѩ пѣсні глѫште. ѡсана снѹ давъ К 1b 14  добродарьствънѫѭ пѣснь въспѹштаѭшта богѹ. кѹпꙿно съ дьвѣма ѹенкома свома С 215.21 пробьштте сꙙ рѣшꙙ нашемь весел.  пѣсн да навꙑкнете. же мѡусї  їнѣмъ пророкомъ на помꙑслѣ С 321.5 мꙑ сь н҄м кѹпьно лкѹмъ. мꙑ сь см праꙁдьнѹмъ.  новомъ ѧꙁꙑкомъ богонаѹенѫѭ пѣснь помъ С 326.8 Пеене, изпълнение на песен. въ десѩтстрѹньнѣ пъсалътърі съ пѣсньѭ въ глѫсехъ (!) СП 91.4 т(.) же ꙁꙿ мꙿнога мало ѧд прходтъ. а дѣволъ ꙁоветъ гѫсльм  плѧсьц пѣмⷭ҇ непрѣꙁннам Р II 4.25 2. Хвалебствена песен, химн, псалом тебѣ подобаетъ пѣснъ бже въ сонѣ СП 64.2 Срв. Е21а 10 Е22б 18 къ томѹ прпадѣмъ. слъꙁам себе остѧще. ꙇ поѭще емѹ пѣснь СЕ 86а 5 л҃. лѣтъ ж тѹ. молтвам  пѣсньм вьсꙙ дьн  ношт прѣпроваждаѧ С 519.2—3 ꙁ ѹстъ младенштъ  съсѫштхъ съвръшлъ с пѣснь С 325.4 Срв. С326.3 радѹѭ сꙙ такожде. же вждѫ отрокꙑ простомъ ѧꙁꙑкомь  дѣлесемь. пѣснь цѣсарѹ творꙙштꙙ С 333.2 Литургично песнопение в чест на светец или празник [стихира, кондак, тропар].  по сеⷨ҇ поⷿ҇тъ пѣⷭ҇ сⷿ҇ глаⷭ҇ г҃ СЕ 86b 6  лобꙑꙁаѭтъ  братрѣ вꙿсѣ. пощⷿ҇е пѣⷭ҇ сⷿ҇ глаⷭ҇ тѧжекъ СЕ 97а 25 пѣⷭ҇. ҃. глаⷭ҇. а҃. се ѹбо нареень ст день ТФ Б 3 3. Езически празнични игри с песни многꙑ недѫгꙑ ... къ капштемъ слѹженю.  на пѣсн.  на блѫжденꙗ женомъ С 352.13 побѣдьнаꙗ пѣснь ἐπινίκιος ὕμνος Песен на серафимите, с която се възпява Бог Саваот, според виденията на пророк Исая [Ис 6.3]. Песента се използва и в православната литургия  съмѣшаѧ сꙙ скаѫ сь дѣтьм. побѣдънѫѭ пѣснь сь н҄м ѹтврꙿждаѧ владꙑцѣ С 332. 25 же побѣдьнѫѭ пѣснь.  ново съложен мрѹ. пѣтю. побѣдьлвѹѹмѹ хрстосовѹ наѹшꙙ С 319.6—7 прмл҄ѧ пѣсн ὁ αἰνούμενος Този, който е възпяван, който е прославян кꙑ въспош погребеню пѣсн. прмьѭштѹѹмѹ прсно отъ небесьскꙑхъ слъ пѣсн С 457.14—15 пѣснь нощьнаꙗ Песнопение по време на богослужение, извършвано през нощта въ н҄емже  цръквца бѣ. вь н҄еже ноштьнꙑѧ  нꙑ творꙗше пѣсн С 553.30 пѣснь похвальнаꙗ εὐχαρίστιος ὕμνος, εὐχαριστήριος ὕμνος [ῳ᾿δή] Благодарствена песен памꙙть дн того ... творꙙтъ. молтвънꙑѧ  похвальнꙑѧ пѣсн владꙑцѣ хсѹ въсꙑлаѭште С 531.9 мѹже вьꙁдввъше сꙙ пѣснь похвальнѫѭ. того млосрьдю.  несъкажемѹѹмѹ вельствѹ отдошꙙ. славꙙште ба С 530.29 славꙙште ба.  похвальнѫѭ мѹ пѣснь въꙁдаѭште ... теен съконьавъше вѣньцꙙ вьꙁꙙшꙙ С 65.5—6 пѣснь степеньна[ꙗ] ῳ᾿δὴ τῶν ἀναβαϑμῶν Песен на изкачването, Песен на стъпалата — литургичен термин, с който се означават група псалми, изпълнявани, когато първосвещеникът се изкачва по стъпалата на Соломоновия храм в Ерусалим. Степенните песни се използват в православното богослужение на „утринната“ и се наричат антифони рл пѣснь степеннаа СП 130.1 Срв. СП119.1 СП120.1 СП121.1 СП122.1 СП123.1 СП124.1 СП125.1 СП126.1 СП127.1 СП128.1 СП129.1 СП131.1 СП132.1 СП133.1 старѣ въ пѣсньхъ бꙑт προηγέομαι ἐν τοῖς ψαλμοῖς Запявам пръв, повеждам хоровото пеене  въставъше пакꙑ поꙗхѫ до полѹношт. бѣаше же старѣ мъ вь пѣснехъ стꙑ курѡнъ. а въ отьвѣтѣхъ стꙑ каньддъ.  доменъ С 70.26— 27 А СК Е СП СЕ ТФ К С Р Гр ἆσμα ῳ᾿δή ὕμνος ψαλμός ψαλμῳδία μελῳδία στιχηρόν αἶνος ἀνάρρησις ἐπῳδή ὑμνῳδία μέλος κῶμος пѣснъ Нвб песен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Песнопой МИ СНМБ