Старобългарски речник
пѣнѧꙃь 
пѣнѧꙃь м 1. Денарий — сребърна римска монета ꙇшьдъ же работъ. обрѣте едного отъ клеврѣтъ свохъ. ꙇже бѣ длъженъ емѹ сътомъ пѣнѧѕъ М Мт 18.28 ЗI А СК съвѣщавъ же съ дѣлателꙑ. по пѣнѧꙁѹ на день. посъла ѩ въ вногⷬ҇дъ сво М Мт 20.2А, Б онъ же вѣдꙑ хъ лцемѣре рее мъ. ъто мѧ окѹшаате. прнесѣте м пѣнѧꙁъ да вждѫ М Мк 12.15 З можааше бо с хрꙁма продана бꙑт. вѧште тр сотъ пѣнѧѕъ. ꙇ дат сѧ нштмъ  прѣштаахѫ е М Мк 14.5 З ꙇ на ѹтрьн шедъ ꙁьмь дъва пѣнѧѕа дастъ гостньнкѹ. ꙇ рее емѹ прлеж емь М Лк 10.35 З А СК 2. Дребна монета с малка стойност, пара̀ не дьвѣ л птц пѣнѧꙁѹ вѣнте сѧ. ꙇ една же отъ н҄ею не падетъ на ꙁем. беꙁо оца вашего З Мт 10.29 о давъш оба пѣнѧѕа М 77а 22 Срв. З130b 19 не пѧть л птцъ вѣнтъ сѧ пѣнѧѕема дъвѣма. ꙇ н една отъ нхъ нѣстъ ꙁабьвена прѣдъ бмъ М Лк 12.6 З А Б вьсѧ ꙁгъна цркве. овъцѧ же  волꙑ. ꙇ тръжьнкомъ расꙑпа пѣнѧѕꙑ. ꙇ дъскꙑ опровръже М Йо 2.15 З М З А СК Б Гр δηνάριον ἀσσάριον κέρμα λεπτόν пѣнѧꙁъ пѣнѧꙁь пѣнѧѕь пѣнѧѕъ пѣнѫѕь Нвб пенез остар ВА Дюв пянез 1. ’дребна стара монета паричка’ диал 2. ’фалшива монета’ РРОДД ДА