Старобългарски речник
пѣнь 
пѣнь -ꙗ ср 1. Пеене, изпълнение на песен бѣ же снъ его старѣ на селѣ. ꙇ ѣко грѧдꙑ прблж сѧ къ домѹ. слꙑша пѣнѣ  лкꙑ М Лк 15.25 З А СК Само мн.[в заглавията на Давидовите псалми]. вь конць пѣсні въ пѣньіхъ псалмъ беꙁ напсаньѣ СП 66.1 въ конець вь пѣнхъ о осмѣі псалмъ дадвъ СП 6.1 въ концъ въ пѣніхъ раꙁѹмъ дадовъ СП 53.1 Срв. СП54.1 2. Химн, хвалебствена песен слово хво да (въ)селѣетъ сѧ въ в бо ... ѣко  прѣмѫдрост ѹѧщ(е)  накаꙁаѫще себе. въ псалмѣхъ  пѣнхъ.  пѣснехъ дховнхъ. о благодѣт поѫще  прѣпоѫще Е 22б 14 ї вълож въ ѹста моѣ пѣснъ новѫ. пѣнъе ба нашего СП 39.4 ѡтъргнете ѹстьнѣ мої пѣне. егда наѹш мѩ оправъданемъ твоїмъ СП 118.171 хвала пѣніѣ дава СП 90.1 Срв. СП94.1 СП107.1 въ хѫдожъство. прност тебѣ пѣне. ꙇ словословесѣ. ꙇ мⷧтвꙑ. въ вонѭ кадлънѫѭ СЕ 95а 18 дажд емѹ вѣдѣт. благодѣат вь пѣне. ꙇ славослове. ꙇ спне. непрѣстанꙿна пѣнѣ прснааго СЕ 95а 8, 9—10 Тропар — еднострофична песен, посветена на определен светец или празник. прѣставене ѡаⷩ҇. бгословца. пѣⷩ҇. глаⷭ҇. в҃. Е 36б 6  пак на ꙁападъ такожде.  на полꙋдне толкожде  на полѹнощъ такожде.  глѧтъ пѣвц пѣне се. въ глаⷭ҇ ꙅ҃ Е 31а 12 а на ѹтрънц. по ꙅ҃ псал(м) ... въ бъ гъ. пѣⷩ҇. глаⷭ҇. а҃. спсї г лю(дї) своѧ Е 30а 17 неⷣ҇. а҃. поⷭ҇. в нѫже бвае(т) памѧтъ. стма мос  аронꙋ  промъ прркомъ. пѣне. глаⷭ҇. д҃ Е 7а 15 ѡ тебѣ пѣніе мое вꙑнѫ. ѣко юдѹ бꙑхъ многꙑмъ. ї тꙑ помоштьнікъ моі крѣпокъ СП 70.6 крѣпость моѣ ї пѣне мое гь. ї бꙑстъ мнѣ во спене СП 117.14 егꙿдаже прведѫтъ постргъшааго сѧ ... поѭтъ пѣне се глаⷭ҇ г҃ СЕ 99b 25 пѣнь съвтъьно κοντάκιον Кондак — жанрова форма на византийската химнография, която съдържа до 36 строфи и възпява определен светец или празник памѧт. прⷣ҇нааго романа. сътворшааго пѣⷩ҇ сьвⷮнаа А 122а 2 пѣнь хвально αἶνος ῳ᾿δῆς Похвална, хвалебна песен дава пѣніѣ хвалънаѣ въ дьні пръвꙑѩ соботѣ егда населі сѩ ꙁемⷧѣ СП 92.1 М З А СК Е СП СЕ Гр συμφωνία ὕμνος ὕμνησις αἴνεσις ῳ᾿δή τροπάριον пѣн пѣне пѣніе пѣнъе Нвб пение ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР