Старобългарски речник
пьсань 
пьсань -ꙗ ср 1. Съчинение, книга молтва стааго піѡнꙗ. же сꙙ обрѣте въ но псан.  вь схъ кн҄гахъ те сꙙ рѹмъскꙑ. пѡн самъ сꙙ сповѣда крьстꙗна С 142.19—20 послѣжде же отъвѣштавъше рѣшꙙ мѹ. не прѣлшта себе їѡна  послѹша ѱанꙗ С 266.25—26 отъвѣштавъ же блаженꙑ їѡна глагола къ н҄мъ. добрѣ рѣсте ꙗко прѣлштаѭтъ ѱанꙗ С 266.28 2. Светото писание, свещените християнски книги, Старият и Новият завет да того рад. страшънꙑ тъ сѫдъ слꙑшѧще ... вѣрѹемъ псанью. ꙇ кръщаемъ сѧ въ стѫѭ троцѭ СЕ 67b 7 пꙑтате псанꙗ. ꙗкоже слꙑшасте. отъ владꙑкꙑ. ꙗко та сѫтъ послѹхѹѭшта о н҄емь. а не решт не вѣсте ѹдесе С 324.13 стꙑ кодратъ рее. по стнѣ ꙗкоже рее бж псан. въскѫѭ велашꙙ сꙙ странꙑ.  люд поѹшꙙ сꙙ тьштетънꙑмъ С 102.26 стꙑ рее. е. бо бож псан глетъ. нѣстъ рабъ н свободь. нѣстъ богатъ  ніштъ ... вьс бо о господ дно смъ С 101.25 вьꙁьм  дрѹго ѹкаꙁан отъ свꙙтааго ѱанꙗ С 304.28—29  їꙁлѣꙁъше фарсе сьвѣтъ сътворшꙙ.  не рее псан отъ кого вьꙁꙙшꙙ. нашъ ѹмъ подвꙁаѧ на скан.  їꙁлѣꙁъше сьвѣтъ въꙁꙙшꙙ. отъ кого. ꙗвѣ ꙗко прьвааго (!). ловѣкоѹбоцꙙ дꙗвола С 401.29—30 Пророчество, предсказание. дьнесь събꙑстъ сѧ псане се. въ ѹшю вашею М Лк 4.21 А СК даудъ пророкъ подъ псанмъ съкрꙑ раꙁѹмъ С 327.4  ѹсъхнѫ смокꙑ  коньа сꙙ псан. нꙁъпаде сьмрьть до побѣжденꙗ С 352.2 не вѣсте лі ꙗко пророъско коньавааше сꙙ псан. ꙁ ѹстъ младеньцъ  съсѫштхъ съврьшлъ с хвалѫ С 403.9 3. Надпис відѣхъ сѧтъ црквь бжѭ. ꙇ молті въжделѣхъ. поꙁнахъ отъ псаньѣ внѫ. відѣхъ осѫжденье етеро. цѣсарствіе проповѣдаѭште К 11а 33 4. Прен. Белег, знак тебе бо рад прдохъ къ тебѣ ... ꙗкоже хоштеш навꙑкн. поьт на мою рѫкѹ псань вольнꙑѧ моѧ страст. псань. полагаѭ т вьсꙙ моѧ сѫд на спꙑт С 503.9, 10 пьсанью прѣдат γραφῇ παραδίδωμι Напиша, съчиня  се отъ многааго мало събравъ. псаню прѣдахъ С 301.26  окꙑ отъ съна въꙁбѹждаѭшта мꙙ. сънт  псанью прѣдат. ꙗже отъ ловѣка бжꙗ анна. боꙗꙁньѭ многоѭ ѹѧтъ С 543.20 да ѹбо н твоꙗ свꙙтость. вьсѹ въсхотѣ отъ насъ псанью прѣдат. памꙙт же въ стꙑхъ анна. справьн С 544.6 М А СК СЕ К С Гр γραφή αἱ γραφαί τὸ γεγραμμένον γράμμα ἐπιγραφή τὰ γράμματα γεγραμμένος псан псане ѱан псань псане Нвб писание ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР