Старобългарски речник
пътца 
пътца ж Птица въꙁьрте на пⷮцѧ нбскꙑѩ. ѣко не сѣѭтъ н жьнѭтъ. н събраѭтъ вь жтьнцѫ М Мт 6.26 З А СК гла емѹ съ. лс ѣꙁвнꙑ мѫтъ. ꙇ птцѧ нбскꙑѩ гнѣꙁда. а снъ лвскꙑ не матъ къде главꙑ подъклонт М Мт 8.20 З, А, СК. Срв.Лк 9.58 М З А СК се ꙁде сѣѩ да сѣетъ. ꙇ сѣѭштѹмѹ. ова ѹбо падѫ пр пѫт. ꙇ прдѫ птцѧ небскꙑѩ  поꙁобашѧ М Мт 13.4 З.Срв. Мк 4.4 М;Лк 8.5 М З А въꙁдвіже югъ до небесі. ї наведе сілоѭ своеѭ ꙁападенъ. ї одъжді на нѩ ѣко прахъ плъті. ї ѣко пѣсокъ морескъ пьтіцѩ перьнатꙑ СП 77.27 поꙁнахъ въсѩ птцѩ нбснꙑѩ  красота сельнаа съ мьноѭ естъ СП 49.11 дша наша ѣко пьтца іꙁбавтъ сѩ отъ сѣт ловѩштіхъ СП 123.7 Срв. С80.4 пакꙑ ꙁаклнаѭ вꙑ вꙿсѣкъ гадъ. ѡтдѣте отъ лоꙁѣ. ѡтъ нвꙑ. ѡтъ врътоградъ. аще не послѹшаете мꙿне бѣдънааго. лскꙑѩ пьтцѧ ꙁѣдѧтъ васъ СЕ 59b 10 же прѣтварѣше сꙙ овогда тѹромъ бꙑвъ. овогда же крлатамъ пꙿтцамъ подобꙙ сꙙ. орълѹ  стръкѹ С 7.25 прхаждаахѫ же ꙁвѣр  пьс.  пьтцꙙ небесьнꙑѧ.  сѣдѣахѫ окрѫгꙿ тѣлесѹ ю. ꙗкоже  мѹхꙑ отъ н҄ею отъгонт С 14.28—29 да реетъ камѣнꙑ богъ вашъ. то хоштетъ да мѹ ꙁакол҄ѫтъ. коꙁѫ л л волъ л птцѫ. ьстьнѣше мѹ С 116.13  къ вьсѣмь тѣмъ. страдавъше то тѣло. водамъ  ꙁвѣрьмъ  птцамъ прѣдахъ на сьнѣдень С 528.13 Врабче. не дьвѣ пьтц пѣнѧꙁѹ вѣнт сѧ М Мт 10.29 З А М З А СК Б СП СЕ С Гр [τὸ] πετεινόν ὄρνις ὄρνεον στρουϑίον птца птіца пьтца пьтіца пꙿтца Нвб птица ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Птичар МИ Птичари МИ СНМБ Птичарите МИ АП,ПСС Птичков ФИ СтИл,РЛФИ