Старобългарски речник
псалъмъ 
псалъмъ м Псалм, песен от състава на Псалтира, псалом се сѫтъ словеса. ѣже глахъ къ вамъ ... ѣко подобаатъ съконьат сѧ въсѣмъ напсанꙑмъ. въ ꙁаконѣ мосѣовѣ  прцхъ. ꙇ пслъмѣхъ о мьнѣ М Лк 24.44 З А ѣко  прѣмѫдрост ѹѧщ(е)  накаꙁаѫще себе. въ псалмѣхъ  пѣнхъ.  пѣснехъ дховнхъ. о благодѣт поѫще  прѣпоѫще Е 22б 13 Срв. СЕ94b 12 слава. псалмъ дадовъ. їже пѣтъ гві о словесехъ сѹсінѣхъ СП 7.1 двъ псломъ въ пръвѫ сѫботѣ СП 23.1 пслом двъ въ їсхожденъе СП 28.1 въ концъ раꙁѹмъ сновъ корѣовъ псалмъ СП 41.1 слава. пъсаломъ асафовъ. бже прідѫ ѩꙁꙑці въ достоѣніе твое СП 78.1 пріїмѣте пъсаломъ ї дадте тѹмьпанъ СП 80.3  тако пѣт весь пслъмъ се по стхѹ до конца. прпѣваѭще стⷯ҇ се СЕ 11b 17 аще кꙿто болѣꙁн рад. ꙇꙁблюетъ брашеньце. в҃ дьн да посттꙿ сѧ.  еже естъ ꙁбльвалъ. да съхрантъ на огн.  р҃ псⷧ҇амъ да споетъ СЕ 103а 14 сімі бо псалъм поѣхѫ. въ ветъсѣмь ꙁаконѣ. ꙇ с органꙑ вьꙁѧшѧ К 7а 34 егда брані бѣшѧ нѫдѧштѧѩ іхъ. ні псалмъ съмѣшѧ решті. на ꙁемі тѹждеі К 7b 6 веерѹ же бꙑвъшѹ наꙙшꙙ пѣт ѱалꙿмъ с С 70.18  коньавъше ѱалꙿмъ помолшꙙ сꙙ.  въставъше пакꙑ поꙗхѫ до полѹношт С 70.25  ведом къ пакостьнкомъ сего ѱалма глаголаахѫ.  вьс сьндошꙙ сꙙ вдѣтъ С 73.16 дѹхъ свꙙтꙑ нтоже не бесѣдѹтъ къ мьнѣ. нктоже ѹбо пꙙтдесꙙтъ ѱалма ꙁвꙑкнѫт можетъ С 355.16 М З А Е СП СЕ К С От гр ψαλμός Превежда и гр. ὠδή στηλογραφία ѱалꙿмъ ѱалмъ пъсаломъ пꙿсалъмъ псалмъ псаломъ Нвб псалм, псалом ОА ВА ЕтМл БТР АР