Старобългарски речник
прѣтт 
прѣтт -прѣщѫ -прѣтш несв 1. Заповядвам, подканвам, нареждам някому прѣштааше бо дѹхов нестѹѹмѹ іꙁт отъ лка. отъ мъногъ бо лѣтъ въсхꙑштааше . ꙇ вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ. ꙇ пѫтꙑ стрѣгѫште. ꙇ растръѕавъ ѫꙁꙑ. гонмъ бꙑвааше бѣсомъ сквоꙁѣ пѹстꙑнѭ М Лк 8.29 З А СК ꙇ прѣштааше мъ глѧ. вдте блюдѣте сѧ отъ кваса фарсѣска. ꙇ отъ кваса родова М Мк 8.15 З морѹ прѣштааше  ѹтшааше сꙙ. сльнъ дѣломъ  словомъ. сь прокаꙁꙑ съвлѣе ꙗкоже сь рꙁꙑ. сльнъ дѣлꙑ. повелѣвааше вѣтромъ  ѹстѫпаахѫ С 476.13 2. Заплашвам, заканвам се някому мъше же го обнажшꙙ меꙙ.  простеръше на н҄ъ своѧ рѫкꙑ нѹжꙿдаахѫ  прнест мѹ мѣн. прѣтꙙште мѹ  ѹбт хотꙙште С 38.23  страшьнꙑм см мѫкам прѣтте. грѣхъ на нꙑ носꙙште. благовѣр С 88.20 рне рее. тꙑ раꙁльнꙑм мѫкам прѣштааше ѹморт мꙙ.  аꙁъ надѣахъ сꙙ ꙗко меемъ отъсѣеш м главѫ С 254.1 прѣтмо ср ед прѣтмаꙗ ср мн τὸ ἀπειλούμενον, τὰ ἀπειλούμενα Заплаха; закани за измъчване тъгда ѹбо с непобѣдм.  добл҄ вон хрьстов ... свободьномъ гласомь дрьꙁо мѫжьскꙑ. нкакоже ѹстрашвъше сꙙ о прѣтмꙑхꙿ. вь срѣдѫ вьлѣꙁъше крьстꙗн сам сꙙ нарекошꙙ С 86.3 ѹстрашаѭ сꙙ оного огн҄ѣ.  прѣтмааго вам не боѭ сꙙ. ꙗко клеврѣтъ м стъ ѹмѣтъ говѣт. небрѣгѫштїхъ о кѹмрѣхъ С 88.7 3. Укорявам, мъмря ꙇ прѣщаахѫ емѹ мъноѕ да ѹмлътъ. онъ же ꙁлха въпѣше сне давꙑдовъ помлѹ мѧ М Мк 10.48 Срв.Лк 18.39 М, З, А;Мт 20.31 СК можааше бо с хрꙁма продана бꙑт. вѧште тр сотъ пѣнѧѕъ. ꙇ дат сѧ нштмъ  прѣштаахѫ е М Мк 14.5 З отъвѣштавъ же дрѹгꙑ прѣштааше емѹ глѧ. н л тꙑ бош сѧ ба. ѣко въ томьжде осѫжден ес М Лк 23.40 З А СК і не обнѹѩ сѧ слово глаголааше. і премъ і петръ наѧтъ прѣтт емѹ М Мк 8.32 З 4. Тъгувам, натъжавам се ꙇс же пакꙑ прѣтѧ вь себѣ прде къ гробѹ. бѣ же пешть  каменъ належааше на не М Йо 11.38 З А СК 5. Забранявам, запрещавам ꙇ мъного прѣштааше мъ. да не авѣ творѧтъ его М Мк 3.12 З М З А СК С Гр παραγγέλλω διαστέλλω ἐπιτιμάω ἀπειλέω ἐπανατείνομαι ἐμβριμάομαι ἐντυγχάνω ἀπειλή Нвб претя диал НГер Срв [за]претя, [за]прещавам