Старобългарски речник
прѣтворт 
прѣтворт -прѣтворѭ -прѣтворш св Претворя, превърна, променя, дам друг вид [образно] ꙁеро же бѣ ... ꙗкоже се пол҄е сътворено бѣ. кон҄емъ тешт. то прѣтворьшѹ мраꙁꙋ го  съмръꙁъше сꙙ велм. пѣш  сънѹꙁн по н҄емѹ хождаахѫ С 90.6 тъ же въꙁалка. же ѹмꙑшл҄енмъ днѣмъ водѫ на вно прѣтвор т С 344.21 растворьше внам ꙗꙁвънꙑм врѣдъ цѣлꙙште. тако же  съпасꙿ вьсꙙ ꙁьлꙑѧ внꙑ на благо прѣтвор С 430.18 Изч С Гр μεταποιέω μετατρέπω συγχράομαι Нвб Срв претворя [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА