Старобългарски речник
прѣльщень 
прѣльщень -ꙗ ср 1. Заблуда, измама с бо боꙁ ѧже мѣнш. камен  дрѣво  мѣдь.  желѣꙁа сѫтъ. ѹкрашен ꙁлатомъ на прѣльштен ловѣкомъ С 177.3 Измамно, погрешно учение. съпасъ прѣльштенааго ловѣка. рѹштъ прѣльсть ... ѹпраꙁнтъ капштемъ прѣльштен С 329.17—18 сце бо обохъ беꙁѹм. сце хъ гръжден ѹдръжанꙗ. ѹмꙑ бо хъ прѣльштенꙗ С 339.15 Съблазън, изкушение.  потомь пргваждатъ сꙙ на дрѣвѣ крьстьнѣѣмь. страждꙙ мръскааго рад съпасенꙗ. сьнабьдѣт мръ погꙑбъшь. по прѣльштеню дꙗволю С 11.14 помлѹ стен҄ѫштѫ вьсеѭ дѹшеѭ. ѧже сь лѣпотꙑ оⷮвраштааше сꙙ ѹтварѣѭштѧ с тѣло на пагѹбѫ  прѣльштен многомъ С 392.5 2. Коварство, вероломство нъ да кънгꙑ събѫдѫтъ сѧ. ѣдꙑ съ мъноѭ хлѣбъ въꙁдвже на мѧ прѣльщене свое М Йо 13.18 ддъ рее ꙗдꙑ хлѣбъ мо вьꙁвеллъ стъ на мꙙ прѣльштень ... днъ отъ васъ прѣдастъ мꙙ С 478.14 Изч М С Гр τὸ πλανᾶσϑαι πλάνη συναρπαγή ἀπάτη πτέρνα прѣльщене прѣльштен прѣльштень Нвб прелъщение остар ВА ЕтМл Срв прелъстяване ОА АР прелъщаване остар НГер