Старобългарски речник
прѣльстт 
прѣльстт -прѣльщѫ -прѣльстш св 1. Измамя, заблудя, излъжа блюдѣте сѧ нктоже васъ да не прѣльсттъ М Мт 24.4 ЗI, А, СК. Срв. Мк 13.5 М З ꙇ мъноѕ лъж прц въстанѫтъ. ꙇ прѣльстѧтъ мъногꙑ М Мт 24.11 ЗI А СК ЗП ꙇ дадѧтъ ꙁнаменѣ велѣ  юдеса. ѣко прѣльстт. аште естъ въꙁможъно ꙁбъранꙑѩ М Мт 24.24 З, А, СК. Срв.Мк 13.22 М З въ день пеал моеѩ ба въꙁіскахъ. рѫкама моіма ноштьѭ прѣдъ німъ і не прѣльштенъ бꙑхъ СП 76.3 не ѹбо же сѧ его. н пакꙑ прѣльщенъ бѫд ꙇмь СЕ 88b 9 не отъвръгѫ сꙙ аурлꙗне томтелю  непрѣподобьне. не прѣльстш рабꙑ бога вꙑшьнꙗаго С 1.28 васъ бо могѫтъ прѣльстт. пон҄еже потаѭтъ сꙙ вамъ С 127.15 въскѫѭ мꙙ господ тольма прѣꙁьрѣ. ꙗкоже мꙙ прѣльстт.  мьнѣт достонна сѫшта сттел҄ьства їѡана С 287.9—10  дꙗволъ же прѣобраꙁѹетъ сѧ въ ангела свѣтъла. н(е да въꙁвратть сѧ) д(еже  бѣ. нъ да прѣ)льст(ть лвкꙑ) Х IIАб 3 Прич. мин. страд. като същ. прѣльщенъ, –ꙑ πλανηϑείς, ἀπατηϑείς Заблуден, измамен, излъган съпасъ прѣльштенааго ловѣка. рѹштъ прѣльсть. освѣттъ тъмьнꙑѧ С 329.15 да аште ѹбо не бꙑ въсталъ ꙗвѣ. ꙗкоже акꙑ прѣльштен с С 441.30 прѣльщен м мн οἱ πλασϑέντες Заблудените, измамените хора поміловавъ прѣльштенꙑѩ творць. дрѣво отъѣдъ. дрѣвънѹмѹ родѹ даетъ К 10а 38 2. Прелъстя, съблазня, измамя своѭ вльхвовънѫѭ хꙑтростѭ ꙁмѣнꙗѧ сꙙ ... же тѣмъ ꙁмѣн҄енїмъ прѣльст женꙑ доброродьнꙑѧ С 7.26—27 прстѫп дꙗволъ.  ѹподобвъ сꙙ ꙁмї прѣльст ѭ С 9.15  прѣльстьнкъ сꙑ.  дꙗволъ прѣльстт хоштетъ васъ С 34.9 прѣльствъ же с тъьнъ бꙑвъ въ срьдьц. окаанꙑ онъ рее сътворѫ вол҄ѫ твоѭ црѹ. тъъѭ да полѹѫ жꙁнь С 65.16 пьсе  въсхꙑштьне. не маш бо мене прѣльстт. раба бжꙗ С 102.11 нѣстъ дошъла ꙁападънꙑхъ странъ арꙗнъскаꙗ хѹла. н вьꙁможе прѣльстт бꙑвъше тѣмь неъстъно богобор С 197.21 прободенъ же бꙑстъ  копьмъ вь ребра. ꙁа прѧтѫѭ отъ ребръ адамовъ женѫ. ꙁан҄еже ѹбо ꙁмї еугѫ прѣльстлъ С 482.16 М З А СК ЗП СП СЕ К С Х Р Гр πλανάω ἀποπλανάω ἀπατάω δελεάζω συναρπάζω Нвб прелъстя, прелъстявам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР прелъщавам остар АК