Старобългарски речник
прѣдълежат 
прѣдълежат -прѣдълежѫ -прѣдълежш несв 1. Лежа, намирам се пред някого, нещо мнꙙште на ꙁѣден мъ прѣдълежат. ꙁвѣрьнѹѹмѹ нашьствю С 558.19—20 Прич. сег. деят. като същ. прѣдълежѧще Които лежат пред някого  рее к нма агг҄елъ. прмѣта отъ прѣдълежꙙштхъ прѣдъ вама брашънъ. ꙗже посъла вама господь богъ С 182.12—13 прѣдълежѧщаꙗ ср мн τὰ προκείμενα Нещата, които лежат, които се намират някъде прде хс  нꙑнꙗ тъжде. же трепеꙁѫ онѫ ѹтвор. с  нꙑнꙗ сѭ ѹтвара. не бо сть ловѣкъ творꙙ прѣдълежꙙштаа. бꙑт пльт  крьв хрстосовѣ С 420.15 Срв. К8а 14—15 2. Прен. Предлагам се, предоставям се на някого свꙙтꙑ ріне рее. не пробрꙙштѫ сьмрьт. жꙁн прѣдълежꙙшт. нъ да отъ бога жꙁнь прмѫ С 253.5 агркола вовода глагола. дꙿно отъ двою прѣдълежтъ вамъ. л жъръше богомъ ... л не покорвъше сꙙ отъѧт жвота  вонъство С 70.2 прѣдълежѧ προκείμενος Който се предлага дъвѣма прѣдълежꙙштема вештьма ... дно ꙁволте. л отъврѣшт сꙙ ха  съ нам веселт сꙙ. лі не покорꙙште сꙙ меемъ дьнесь съконат сꙙ С 59.13 3. Прен. Предназначен съм, предопределен съм ст прѣсⷣтоѫщмь. дарꙋ намь благость. ст крьтⷭ҇е аполⷭ҇омь похвало.  ѹтврьжⷣене ст крьтⷭ҇е. прѣлⷣежѫщ на поклонене дьнесь ТФ А 3  абь не по мноꙁѣ полѹвъш о немже мол. ѧ сꙙ прѣдълежꙙштааго пѫт С 559. 15—16 прѣдълежѧ προκείμενος Определен, наличен  дрѹга дрѹгѹ ѹтѣша т оставлен. много же ѹбо  вьнѣшьньіхъ вешт скѹшене на прѣдълежшт раꙁѹмъ польꙃеват ЗЛ IIа 9—10 4. Прен. Съществувам вꙑ вдѣсте  повѣдате. людскѫ ꙁемл҄ѫ  декапол҄тъскѫ. ꙁгорѣвъшѫ огн҄емъ  прѣдълежꙙштѫ до нꙑн҄ѣшьнꙗго. на покаꙁан неьствꙑмъ С 129.4 5. Само 3л. Предстои, ще се случи вѣдѣ се братꙗ ꙗко нкꙑже ловѣкъ бе съмрьт. да аште съмрьть прѣдьлежтъ. съмрьт да ѹбѣжмъ вѣьнꙑѧ С 63.20 Прич. сег. деят. като същ. прѣдълежꙙ προκείμενος Който предстои да се случи велкъ же день тврⷪꙙште аполѡнѹ ... сьбраѭштѹ сꙙ народѹ.  хотꙙште ꙁꙿ града ꙁлѣст. вънеꙁаапъ прстѫпвъ стꙑ кононъ. покаꙁа сꙙ мъ вь томь градѣ.  вдѣвъ ѧ въорѫжьшꙙ сꙙ  ѹготовьшꙙ сꙙ. на прѣдьлежꙙштаꙗ неьстꙗ С 26.27 прѣдълежѧще ср ед τὸ προκείμενον Предстоящето нъ да на прѣдълежѧште прѣдемъ С 247.7—8 потрѣбьнѣ намъ ѹꙗшнꙗт прѣдълежѧштее ЗЛ Iб 7 СС ТФ К С ЗЛ Гр πρόκειμαι прѣдьлежат прѣдлежат Нвб Срв предлежа ВА ЕтМл