Старобългарски речник
прѣдолѣт 
прѣдолѣт -прѣдолѣѭ -прѣдолѣш св Преодолея, превъзмогна, победя ꙁъло бо аште радост прѣдолѣтъ С 332.20 аште не  се же ꙁъло мьнш. а тебѣ стъ на добро. обае тво ꙁьлоб прѣдолѣтъ С 336.19— 20 бѣсъ праштам ꙁмѫдрѣваахѫ. а он ꙁавстѭ прѣдолѣм. пае бѣсънꙑхъ прѣделѣваахѫ С 399.1— 2 отъмьнѣвъ же сьвѣстѭ. ꙁдохъ к н҄е.  прѣдолѣвъшѹ м распал҄еню блѫднѹѹмѹ. н ба на ѹмъ вьꙁьмъ въ асъ тъ С 525.26 Прич. мин. деят. като същ. прѣдолѣвꙑ м ед ὁ περιγενόμενος Този, който е преодолял, превъзмогнал, победил прѣдолѣвъ бо протвъствѹ сьмрьт.  вьсѫ крѣпость го отъмъ. то ѹже не мать сътворт о тѹждерожден. гоже обраꙁъ въспрѧт многомъ млосрьдїмъ съподоблъ.  тѣмъ брань сь дꙗволомъ сътворт С 490.12 С Гр νικάω κρείσσων [εἰμί] прѣделѣт Вж. при прѣдолѣват Нвб