Старобългарски речник
прьвъ 
прьвъ -ꙑ числ прил ред I. числ — пръв, първи [по ред], който е преди всички ѡбѣма же на десѧте аплма. ꙇмена сѫтъ се. пръвꙑ смонъ. ꙇже нареетъ сѧ петръ. ꙇ аньдрѣа братръ его М Мт 10.2 З скнї же съвръш сѧ пръваѣ. въ неже свѣтлнкъ  трапеꙁа.  прѣдложене хлѣбомъ Е 28б 16 на негоже оца обѣтованѣ твоѣ въꙁлагаеш. пръвое  послѣдньнее сповѣдане. танꙑ срцю. ѣкоже бжѩ повѣст съкаꙁаѭтъ СЕ 92a 9 въ асъ же прьвꙑ ношт. съклѣштаахѫ сꙙ отъ стѹден ст.  тѣло мъ распадааше сꙙ С 76.20 гда хоштеш на ꙁемьѭ сьнесеш. комѹ вѣрѫ мѫ. прьвѹꙋмѹ л л въторѹѹмѹ реенѹѹмꙋ С 238.5—6 Най–ранен, първи по ред, предишен. непьштюетъ і на семь свѣтѣ бжю гнѣвѹ. крѣпъко помꙑшлѣѩ. бꙑвъше пръвѹмѹ цреві ꙇлвѹ. саѹлѹ. ꙇ не ꙁа велье прѣꙁьрьрѣнье. отъ пророка саѹла К 2b 35 II. Като прил. 1. Пръв по значение, главен, най–важен ꙇ прстѫпь еднъ отъ кънжьнкъ. слꙑшавъ ѩ сътѧѕаѭштѧ сѧ. вдѣвъ ѣко добрѣ отъвѣшта мъ. въпрос  каѣ естъ ꙁаповѣдъ пръва вьсѣхъ М Мк 12.28 З А ꙇс же гла емѹ. ѣко пръвѣш ꙁаповѣдь естъ вьсѣхъ. слꙑш ꙁлю гъ бъ нашъ. гъ еднъ естъ М Мк 12.29 З А сътворвъше же съборъ вьс кѹпно отдошꙙ. отъ рг҄еѡна нарцамꙑ малꙑ тръгъ. до глагол҄емааго паренеѡна. же съ еппомъ  еоноѭ жт. тѣмже дож  до дьнесь. прблжаѭшта сꙙ. отъ прьвааго аплⷪ҇а  врьховьнꙗаго петра. ѳеѡнна нарцаѭтъ сꙙ С 542.11 2. Древен, най–стар не помѣні нашіхъ беꙁаконенеі пръвꙑхъ. ѩдро варѩтъ нꙑ мілості твоѩ гі СП 78.8 ꙇ ꙁѣнцѭ оью рѣва (!) ослѣпленѣ. бръноѭ слѣпѹмѹ просвѣщьшемь. пръвое соꙁъдане рода нашего. намъ обновльшемь СЕ 53a 20—21 не бо нъ стъствомъ дѣло велко.  кажетъ же н вь ветьхꙑхъ. пръвꙑм стꙑм мѫж онѣм ѹправло сꙙ.  въ новѣѣмь не повелѣ нѹждеѭ такожде ꙁаконъ не бо ꙁаповѣда сего С 371.8 сьвѣтьнкъ же хъ дꙗволъ. ꙁгꙋбвъ прьво дрѣво. мꙿже ѹмор адама. к томѹ пакꙑ прбѣгатъ.  сьвѣшта (!) сꙙ с н҄м на дрѣвѣ распꙙт їса. не вѣдꙑ ꙗко то дрѣво.  прьво дрѣвесе прѣстѫпьнье раꙁаратъ С 402.6, 9 Първосъздаден. сімъ въторꙑ къ на жівотъ сѧ род. ꙇміже пръвꙑ адамъ свободі сѧ. ꙇміже наѧтокъ скꙑ въꙁносітъ сѧ К 10b 23—24 топлѣ вьꙁвѣꙗвъ помрьꙁъшꙙѧ водꙑ. на прьво стъство водъно прводтъ. сце  насъ. же грѣхомъ дꙗвол҄емъ ѹмрьштен смъ.  акꙑ югъ вьꙁвѣꙗвъш благодѣть хрстосовѫ на прьво стьство прведе нетьлѣньꙗ С 349.7, 11 3. Предишен, по–раншен; предходен ꙇоанъ съвѣдѣтельствѹетъ о н҄емь. ꙇ въꙁъва глѧ. сь бѣ егоже рѣхъ. грѧдꙑ по мнѣ прѣдъ мъноѭ бꙑстъ. ѣко пръвѣі мене бѣ З Йо 1.15 А. Срв.Йо 1.30 М З А Б обѣщаваѭщмъ сѧ хрант. вꙿсѣ прѣжде реенаа. по томь же ослабт обѣщанаа. ꙇ къ пръвѹмѹ жтью въꙁврат сѧ СЕ 91a 14—15 даровъ съхран҄ень покажте. да  обло дарован прмете. благовол҄ень бо о пръвꙑхъ сьгрѣшен. вельдарован прмьтъ владꙑьн҄е С 496.27 по покаан съподоб сꙙ даровъ. с же на срѣдѫ вьсѣмъ прнест прнѹжденъ бꙑхъ. да ꙗкоже прьво го жть ѹвѣдѣвше ба прославхомъ С 522. 20 Като същ. a) прьвꙑ м ед a) [ὁ] πρῶτος Първият прдѫ же вон. ꙇ пръвоѹмѹ прѣбша гольн. ꙇ дрѹгѹмѹ пропѧтѹмѹ съ нмь М Йо 19.32 З нъ сьде по прьвѣѣмъ въторꙑ сълаꙁтъ. по вьторѣѣмь трет  етврътꙑ С 496.18—19 Първенец, личен гражданин. савнъ кто менемь вь то врѣмꙙ сꙑ. пѹста града пръвꙑ блага рода сꙑ С 145.9 b) прьв м мн a) [οἱ] πρῶτοι Тези, които са първи; първите [по положение или време] мьноѕ же бодѫтъ пръв послѣдьн. ꙇ послѣдьн пръв М Мт 19.30 З А СК ꙇ даждь мъ мъꙁдѫ. наенъ от послѣдьнхъ до пръвꙑхъ М Мт 20.8 ЗI А СК b) прьво ср ед a) τὸ πρῶτον Първото [от нещата] да аще нѣстъ прьво стна то  се не бѫдетъ С 310.10 b) прьваꙗ ср мн τὰ πρῶτα Предишното, първоначалното състояние тъгда ꙁдетъ  пометъ дрѹгꙑхъ горешъ седмь дхъ. ꙇ въшедъше жвѫтъ тѹ. ꙇ бꙑваѭтъ послѣдьнѣа лкѹ горша пръвꙑхъ М Лк 11.26 З въ прьво ἐν προοιμίῳ Най–напред, първо  прведъша оженста. онъ же въпрьво вьꙁемъ въжьженѫ свѣштѫ. положвъ подъ спѫдомь.  рее къ женѣ сво сѫшт  дѣвц. ꙿто стъ слажде свѣтъ л л тъма С 25.19—20 въ прьвѫѭ мѣрѫ Преди всичко в(..ръ)вѫѭ м(...) (м(ерѫ), Гошев, бел. в индекса) Р IV 1.7 дьнь прьвꙑѩ сѫботѣ ἡ ἡμέρα τοῦ προσαββάτου Според еврейското подреждане на дните от седмицата — денят преди съботата, предсъботният ден дава пѣніѣ хвалнаѣ въ дьні пръвꙑѩ соботѣ егда населі сѩ ꙁемⷧѣ СП 92.1 с прьва словесе ἐκ προοιμίων τοῦ λόγου В началото на словото вдш л невѣрнꙑ ѡ ждовне. како с прьва словесе. стꙑдѣн вамъ прѣжде повѣдѹ пророкъ С 325.26 прьваꙗ сѫботꙑ [сѫботѣ, сѫботъ, сѫбота] a) [ἡ] μία σαββάτων, πρώτη σαββάτου Според еврейското подреждане на дните от седмицата — първият ден от седмицата; неделя въ вееръ же соботънꙑ. свтаѭщ въ пръвѫѭ соботѫ. прде марѣ магдалꙑн҄. ꙇ дрѹгаѣ марѣ вдѣтъ гроба М Мт 28.1 З вьскрьсъ же съ ꙁа ѹтра въ пръвꙑ соботѣ. ѣв сѧ прѣжде мар магдалн. ꙇж неѩже ꙁгъна ж҃ бѣсъ М Мк 16.9 З А двъ псломъ въ пръвѫ сѫботѣ СП 23.1 дьнь прьвꙑѩ сѫботѣ προσάββατον Предсъботният ден; петък дава пѣніѣ хвалънаѣ въ дьні пръвꙑѩ соботѣ егда населі сѩ ꙁемⷧѣ СП 92.1 прьвꙑ правьдьнкъ [ὁ] πρωτοδίκαιος Първият мъченик, първият праведник тѹ съвꙙꙁанъ адамъ съвꙙꙁанꙑ (!) прѣжде.  ѹмьрꙑ прѣжде вьсѣхъ. съвꙙꙁанъ прѣсподьнѣ. тѹ авьлъ пожъренꙑ прѣжде.  пръвꙑ правьднкъ. пастѹхъ хрстосовъ. пастѹховъ обраꙁъ бꙑвꙿ С 460.13 прьвꙑ съвѣтьнкъ πρωτοσύμβουλος Първи съветник, висша административна длъжност амемѹрꙿмнѭ же нарцаѭтъ кнꙙꙁа сьвѣтъ хъ. тъ бо  прьвъ сьвѣтьнкъ нарцатъ сꙙ С 56.9 прьвꙑ ꙁълъ ὁ ἀρχέκακος Главният причинител на злините, виновникът за нещастията, злото нь н тѣмь довьл҄ень бꙑ. оскврьн҄енмъ врагъ.  прьвꙑ ꙁълъ сотона С 522.1 прьвꙑмь гласомь a) πρώτη φωνή С първите думи кротъко ꙗв сꙙ къ свꙙтлштѹ. пръвꙑмъ гласомъ. радость вьꙁьп  С 248.13—14 b) αἱ πρότεραι φωναί С предишните думи, със същите думи  ав сꙙ вьсѣмъ акꙑ старца растрьꙁана тѣломь.  вьскра весь народъ вьпѧ прьвꙑмъ гласомь. днꙿ бъ кононовъ. бъ кононовъ одолѣ С 36.22 Срв. С35.3—4 М З А СК Б Е СП СЕ К С ЗЛ Гр πρῶτος πρότερος ἀρχαῖος παλαιός ὑπηργμένος ὁ ἐξ ἀρχῆς πρότερον ἤδη ὑπηργμένος ὁ ἔμπροσϑεν τῆ προτεραίᾳ ἐπικάλυμμα пръвꙑ пръвꙑ пръвъ прьвъ Нвб пръв, първи ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Първомайско МИ Пръвце МИ АМС,Полог Първан МИ Първица МИ Първомай МИ Първомайци МИ СНМБ Пръвка ж ЛИ Пръвкин ФИ Пръвкински ФИ Пръвчо ЛИ Пръвчев ФИ Първа ж ЛИ Първин ЛИ Първински ФИ Първан ЛИ Първанов ФИ Първановски ФИ Първана ж ЛИ Първануш ЛИ Първанушев ФИ Първев ФИ Първов ФИ Първовски ФИ СтИл,РЛФИ