Старобългарски речник
прощень 
прощень -ꙗ ср Прошка, опрощение [на греховете] мⷧ҇о ѡ ꙁбавлень вельеѣда ка. ѡ прощень. ꙇ о прѩть обѣда слънааго СЕ 36a 11 о свомъ невѣрьствѣ  непокорен покаавъ сꙙ. прпаде къ старьцѹ съ стѹдомъ. проштенꙗ просꙙ прѧт С 291.19 да л тожде невѣстѭ реено стъ толко вьспрѣштен гда хотꙙште съгрѣшамъ. то како проштен прмемъ С 379.19 тоѧ ѹбо дѣл҄ьма твоѧ беспосагаѧ матере  дѣвцꙙ. млѹ мꙙ блѫднцѫ. даждъ м мохъ съгрѣшен проштен С 391.29 по сьвѣдѣтел҄ствѣ владꙑьн҄. въ ровъ любодѣства  ѹбоства въпадъ. словесемъ покаань обаввъ. проштен толцѣмъ грѣхомъ прѧ С 526.22—23  нꙑнꙗ г. вѣдѫштѹ тебѣ благꙑ вьса сповѣдаѭ. о томъ просꙙ проштеньꙗ. не прѣꙁьр мене владꙑко С 528.15 СЕ С Гр συγχώρησις συγγνώμη ἅφεσις проштень проштен Нвб прощение остар ВА АК НГер ЕтМл ДА