Старобългарски речник
проь 
проь -ь прил 1. Другият, останалият послѣдь же прдѫ  проѧѩ дѣвꙑ. глѭщѧ г г отъвръꙁ намъ М Мт 25.11 З А СК фарсѣ ставь вь себѣ молѣаше сѧ. бже хвалѫ тебѣ въꙁдаѭ. ѣко нѣсмъ ѣко  про лвц. хꙑщьнц неправедьнц. прѣлюбодѣ М Лк 18.11 З А СК неⷣ҇. а҃. поⷭ҇. в нѫже бвае(т) памѧтъ. стма мос  аронꙋ  промъ прркомъ Е 7а 14 съподоб ѣ мромь дховьнꙑмь. проее жте ею. съконьат СЕ 8b 20 2. Следващ, пореден бꙑстъ же въ про день. съшедъшемъ мъ съ горꙑ. сърѣте  народъ мъногъ М Лк 9.37 З щ проѧѧ слѹжб. еі септѧбрѣ Е 24б 7  бꙑваⷮ҇е прое ⷩ҇ слѹжъбѣ до конца СЕ 99b 22  съгрѣшьш гѹ просмъ простꙑн҄ѫ вам вьꙁꙙт. прохъ лѣтъ въ ѹстро.  въ говѣнї  въ страсѣ. ѹкрѣпл҄еномъ бꙑт С 67.27 3. Като същ. a) проь, про м мн проѧѩ ж мн a) οἱ λοιποί; αἱ σὺν αὐταῖς Останалите [хора], другите а про глхѫ. остан да вдмъ. аще прдетъ лѣ спстъ его М Мт 27.49 З А СК ꙇ та шедъша вьꙁвѣстсте промъ. н тѣма же вѣрꙑ ѩсѧ М Мк 16.13 З А прѣⷣ҇нꙑхъ постьнцахъ хвахъ. евъпрак҄с. феврон. оломьп. ꙇерон. ꙇ промъ. съ нмже  наслѣд црство нбсъное СЕ 93a 4 ѡн же не рождьше отдѫ. ѡвъ на село свое. ѡвъ же на кѹплѭ своѭ. а про емъше рабꙑ его. досадшѧ мъ.  ꙇꙁбшѧ ѩ СЕ 106a 22—23 сама свома рѫкама вьꙁемꙿш на рамо. въꙁлож на кола. на н҄хъже про же лежꙙште. на огн҄ь веꙁом бѣахѫ С 96.7 то л сократъ  арстдъ.  анаѯархъ.  про велаахѫ сꙙ. мже  флософѭ  правꙿдѫ.  тръпѣн любьꙗхѫ С 138.14—15 прое ср ед проаꙗ ср мн τὸ ὑπόλοιπον, τὰ ἐπίλοιπα Останалата част [от нещо]; останалите [неща] ꙇ въꙁемъ прѣдъ нм ѣстъ. проее дастъ мъ М Лк 24.43 З А хотѣхъ слъꙁам отъмꙑт. мохъ грѣхъ гі. рѫкопсане. ꙇ проее жвота моего. покаанемь ѹслѹжт тебѣ СЕ 83b 18 нъ да навꙑкнемь раꙁньствье. прѣдадітелево. ꙇ ѹенкъ да послѹшаемъ. ꙇ проіхъ вьсе бо съ іспꙑтанімь. повѣдаетъ блаженꙑ сь еванћелістъ К 5b 39—40  проаꙗ καὶ τὰ λοιπά И прочее, и така нататък на врьбї посрѣдѣ ѧ обѣсхомъ сьсѫдꙑ своѧ. с рѣъ гѫсл сврѣл. цѣвнца.  проаꙗ. с бо дръжаꙿше ветъхо.  см пѣсн поꙗхѫ С 418.24 проаꙗ тьма τὸ ἐξώτερον σκότος Непрогледна тъмнина, безкраен мрак то хоштете м дат рее. да аꙁъ вамъ прѣдамъ го. ꙿто хотꙙтъ дат беꙁꙋмьлю їюдо. ѹдавьню ѫже. проѫѭ тъмѫ неѹгасмъ огн҄ь. цѣсарьствꙗ бжꙗ лхован С 425.8—9 М З А СК Е СЕ К С Гр λοιπός ἐπίλοιπος ὑπόλοιπος ὁ ἑξῆς про Нвб прочий остар ВА Срв прочие, прочее ОА АК НТ ЕтМл БТР АР