Старобългарски речник
просто 
просто нареч 1. Просто, случайно, токутака мѣахѫ бо масло не обльно же тѣмꙿже  мѫꙙтъ сꙙ. ꙿсо же рад лц дѣв ѭ првод пртьѫ.  не просто. ꙗко есо л рад прлага лце велко о дѣвьствѣ съглагола С 370.30 къгда повѣждь м.  со дѣлма ꙁнаменѹтъ врѣмꙙ. емѹ хоштеш навꙑкнѫт. не просто реено т тъгда. дѹхомъ глагол҄етъ. да же дꙋхомь глагол҄етъ. нсоже просто н беꙁ ѹма глагол҄етъ С 408.6, 8 2. Само, просто така ꙿто ѹбо сътвор сꙙ дьнесь. да не просто бо насъ прѣтекѫтъ. дьн сего ѹдеса. мѣсꙙꙿно ѹбо бѣаше С 431.15 но ꙗко аꙁъ не вѣдѣ нъ ꙗко наѹт хощѫ ловѣкꙑ. не просто словесъ послѹшат. н аште кто рее то то на дрѹга вѣроват С 305.18  ꙗко ѧ хотѣшꙙ въвест. блаженꙑ кодратъ да не вдѣнъ м бѫдетъ. тако просто стоѧ. рее анупатѹ повел да мꙙ отрѣшꙙтъ С 107.4 3. Като част. Просто, наистина оте остав мъ грѣхъ. которꙑмъ остав. елномъ ждовомъ л. странънꙑмъ л. ноплеменьнкомь л. вьсѣмь просто. дноѭ бо рее.  прісно дѣло твортъ сꙙ С 438.22 не просто ... нъ [] οὐχ ἁπλῶς ... ἀλλά Свързва съчинени съпоставителни изречения: не само ... но [и] ꙇ юдѣіска гръдꙑн падааше. да навꙑкнеші. ѣко не дрѣво просто толікѹ юдесъ бѣ віна. нъ прімꙑ дрѣво на побѣдѫ К 10b 13 же да съвꙙжете на ꙁем. бѫдетъ съвꙙꙁано на небес. тоже не просто словесꙑ кꙑм. нъ  дѣлесемь вннꙑ сътвор своѧ ѹенкꙑ. рѣшт  вꙙꙁат С 358.5 вдѣ л колко хъ гонм црьств вьꙁемьѭтъ. а гонꙙшті гнѣвъ прмьѭтъ. с же м не просто нꙑнꙗѹ реено. нъ да не гнѣвамъ сꙙ на врагꙑ С 406.22—23 просто рещ ἁπαξαπλῶς, ἁπλῶς εἰπεῖν Накратко казано, с една дума вдꙙ отꙿць сна кол҄ема.  снъ отꙿца ...  братъ брата.  прокꙑѧ по рꙙдѹ.  просто решт дрѹꙁї кол҄ем. дрѹꙁї жегом. дрѹꙁї же давм С 57.1—2  полагааше днѫ бьіт отъ велкꙑхъ добротъ же не мꙑт сꙙ.  просто решт вьсѣм обраꙁꙑ творꙗѣше спѣхъ въгодт богѹ С 280.25 ꙗже лѣторасль по малѹ на вꙑсотѫ въсходꙙшт доде до стропа. же  отъстроп.  просто решт на лѣто. сесь тр смокв род С 300.23—24 К С Гр ἁπλῶς Нвб просто ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР