Старобългарски речник
пророкъ 
пророкъ м 1. Пророк, прорицател сего рад се аꙁъ съл҄ѭ къ вамъ пркꙑ  прѣмѫдрꙑ. ꙇ кънжънкꙑ. ꙇ отъ нхъ ѹбете.  пропьнете. ꙇ отъ нхъ бьете на соньмштхъ вашхъ М Мт 23.34 ЗI А ꙇ тꙑ отроѧ проркъ вꙑшьнѣаго нарееш сѧ. прѣдъдеш бо прѣдъ лцемъ гнемь ѹготоват пѫт его М Лк 1.76 З А да събѫдетъ сѧ слово саѩ прка еже рее. г кто вѣрѫ ѩ слѹхѹ нашемѹ. ꙇ мꙑшъца гнѣ комѹ отъкрꙑ сѧ М Йо 12.38 З А братѣ. многоъстъно  многораꙁлно. древе главъ бъ оцемъ прок. напослѣдъкъ дн схъ. гла намъ сномъ. егоже полож наслѣднка въсѣмъ Е 6а 8 не прікасате сѩ хръстѣхъ моїхъ.  о пророцѣхъ моіхъ не лѫкавьнѹіте СП 104.15 пакꙑ прносмъ тебѣ. словесънѫѭ сѭ слѹжъбѫ. о ѹмеръшхъ въ вѣрѣ (бр)атрѣхъ нашхъ. отцхъ. патр(ар)ъсѣхъ. прцѣхъ. аплѣхъ СС IIIb 2 нъ слꙑш ѧдо. како т жѧждетъ покаанѣ нашего бъ. ꙇ пркомь вьпетъ къ намъ глѧ СЕ 66b 11 прідетъ бо пророкъ мосі. отъ ба наѹенъ сꙑ. ꙇ къ владꙑкамъ пръвꙑ глѧ К 1b 29 слꙑште жестосрьдв. то вамъ благовѣсттъ ꙁахарꙗ пророкъ. рее бо радѹ сꙙ ꙁѣло дьшт сѡнꙗ С 324.17 не раꙁѹмѣшꙙ агг҄елꙑ славмааго.  пророкꙑ проповѣдамааго. не раꙁѹмѣшꙙ о деснѫѭ отца сѣдꙙштааго С 334.8—9 2. Само мн. пророц οἱ Προφῆται Пророческите книги в Стария завет вьсѣ ѹбо елко аще хощете да творѧтъ вамъ лвц. тако  вꙑ творте мъ. се бо естъ ꙁаконъ  пророц М Мт 7.12 З А ѣкоже естъ псано въ пророцѣхъ. се аꙁъ посълѭ анћлъ мо прѣдъ лцемъ твомъ. ꙇже ѹготовтъ пѫть тво М Мк 1.2 З А СК естъ псано въ пророцѣхъ. ꙇ бѫдѫтъ вьс ѹен бгомь М Йо 6.45 З рее же мъ се сѫтъ словеса. ѣже глахъ къ вамъ еште сꙑ съ вам. ѣко подобаатъ съконьат сѧ въсѣмъ напсанꙑмъ. въ ꙁаконѣ мосѣовѣ  прцхъ. ꙇ пслъмѣхъ о мьнѣ М Лк 24.44 З А слꙑшмъ то глагол҄етъ намъ господь господь. въ пророцѣхъ  вь еуаг҄елахъ. о свꙙтѣѣмь семь праꙁдьнцѣ С 318.27 же ꙁаконъ тѫште  вѣдѫште  пророкꙑ тѫште. мене въ ꙁаконѣ  пророцѣхъ. проповѣдамааго ослѹшасте сꙙ С 331.10—11 лъжь [лъжь] пророкъ ψευδοπροφήτης Лъжепророк, лъжесвидетел вънемлѣте отъ лъжхъ пророкъ. ꙇже прходѧтъ къ вамъ. въ одеждахъ овьахъ. вьнѫтрь же сѫтъ влъц хꙑштьнц М Мт 7.15 З А ꙇ мъноѕ лъж прц въстанѫтъ. ꙇ прѣльстѧтъ мъногꙑ М Мт 24.11 ЗI А СК ЗП въстанѫтъ бо лъж хръст  лъж прц.  дадѧтъ ꙁнаменѣ велѣ  юдеса. ѣко прѣльстт. аште естъ въꙁможъно ꙁбъранꙑѩ М Мт 24.24 З А СК горе егда рекѫтъ добрѣ о вась въс лв(ц). по семѹ бо творѣахѫ лъжмъ пркмъ отц хъ М Лк 6.26 З ѹбвъше пророкꙑ οἱ προφητοκτόνοι Тези, които са убили, избили пророците тоже тꙑ на ѹбн  въскрѣсвьшааго. пророкꙑ ѹбвъшꙙѧ рѫкꙑ острш С 339.3—4 М З А СК Б ЗП У Е СП СС СЕ ТФ К С Р Гр προφήτης προφητεύσας Нвб пророк ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА