Старобългарски речник
пропѧт 
пропѧт -пропьнѫ -пропьнеш св 1. Опъна, протегна, простра ѡсанꙿна въ вꙑшьн҄хъ благословьнъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьн҄е. благословьнъ грꙙдꙑ рѫцѣ на крьстѣ пропꙙт.  странꙑ къ себѣ с съвъкѹп С 341.27 2. Разпъна на кръст гла мъ платъ. то же сътворѭ са нарцаемааго ха. глашѧ емѹ вьс. да пропѧтъ бѫдетъ М Мт 27.22 пропьньше же . раꙁдѣльше рꙁꙑ его меташѧ жрѣбѩ М Мт 27.35 З он же пакꙑ въꙁьпшѧ пропьн  М Мк 15.13 З. Срв.Лк 23.21 М З ꙇ егда прдѫ на мѣсто нарцаемое кранево тѹ пропѧсѧ . ꙇ ꙁълодѣа ового ѹбо о деснѫѭ. а дрѹгааго о шѫѭѫ М Лк 23.33 З гла емѹ платъ. мьнѣ л не глеш. не вѣс л ѣко власть мамъ пропѧт тѧ.  власть мамъ пѹстт тѧ М Йо 19.10 З пръво ѹбо сътрьпѣ хъ пропꙙтъ бꙑт. да бѣсꙑ сѫштꙙѧ на аерѣ проженетъ. повѣшенъ бꙑстъ на дрѣвѣ С 482.11 пото пропꙙтъ бꙑстъ хс. рьц мѹ. да бꙑвъш грѣхъ въ породѣ. дрѣвомъ раꙁортъ С 483.26  се ѹдьно аште слѹшате вьꙁлюбьн. ста дрѣво кръстъное. на н҄емъже пропꙙ шꙙ (погр. вм. сꙙ, Север., с. 353, бел. под линия) стнънꙑ вноградъ глагол҄ꙙ. аꙁъ смъ вноградъ С 353.16 3. прич мин страд a) Като прил. пропѧтъ, пропѧтꙑ a) ἐσταυρωμένος Разпънат на кръст анћлъ рее женама. не бота вꙑ сѧ. вѣмъ бо ѣко са про[пѧ]пѧтааго щета М Мт 28.5 З СК ѡнъ же рее мъ. не ѹжасате сѧ. ꙇса щете наꙁарѣнна пропѧтааго М Мк 16.6 З b) b) Като същ. пропѧтꙑ м ед пропѧтаꙗ м дв ὁ συσταυρωϑείς Този, който е разпънат на кръст; тези, които са разпънати на кръст прдѫ же вон. ꙇ пръвоѹмѹ прѣбшѧ голѣн. ꙇ дрѹгѹмѹ пропѧтѹмѹ съ нмь М Йо 19.32, З Б 4. Прич. мин. деят. като същ. пропьнъше м мн οἱ σταυρώσαντες Тези, които са разпънати на кръст; пожертвалите [живота си] прен събер же неꙁамѹдъно помьнѣт благаа. ждѫщаа любѧщмъ тѧ.  пропенъшхъ себѣ жте. црства твоего рад СЕ 101а.1 5. Прен. Унищожа, премахна гда бѣ веселт сꙙ.  дьнь славьнъ творт. ꙗко мрьтв въскръсошꙙ. ꙗко жꙁнь ꙗв сꙙ. ꙗко съмрьть раꙁорена бꙑстъ. ꙗко бѣсовъ множьство пропꙙто бꙑстъ С 386.19 пропѧт сѧ М З А Б СЕ С Гр σταυρόω ἐξαπλόω ἐφαπλόω καταργέω εἰφαπλόω пропꙙт Нвб Срв [раз]пъна, [о]пъна