Старобългарски речник
продат 
продат -продамь -продас св 1. Продам [предмет, стока и под.], дам нещо срещу заплащане рее же мъ нъ нꙑнѣ же матъ вълагалще да въꙁьметъ такожде  прѫ. ꙇ же не матъ да продастъ рꙁѫ своѭ  кѹптъ ножъ М Лк 22.36 З съ рее емѹ ... въсѣ елко маш продаждъ  раꙁда нщмъ М Лк 18.22 З, А.Срв. Мк 10.21 М З продадте мѣне ваше.  дадте млостꙑнѭ М Лк 12.33 З А рее емѹ с. аште хощеш съвръшенъ бꙑт. ꙇд продаждъ мѣне твое. ꙇ даждъ нштмъ М Мт 19.21 З А ѡ беꙁѹмье іюдово. ꙇ неꙇстовъство. овъ бо продастъ ѭ. въꙁъмъ ҃ћ съребрьнікъ. а хъ потомь не отърее сѧ К 7b 31  прде юда се глагол҄ѫштѹ хсѹ. с стъ крьвь ѡ юдо. ѭже прода на трехъ десꙙтехъ днар С 419.21 Образно. ѡсфа тъкна вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁꙿнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше ... тоже мльат мѹ нѹжда бѣаше.  ѹкрꙑт хотѣаше акꙑ продавъшѹѹмѹ дѣвъства съсѫдъ С 240.7 2. Прич. мин. деят. като същ. продавꙑ м ед продавъше м мн ὁ πεπρακώς, οἱ πολήσαντες Този, който продава [тези, които продават] въꙁъмъ ћ҃ съребрьнікъ. а хъ потомь не отърее сѧ. тѫжде кръвь прѣданѫѭ. въ отъпѹштенье грѣхомъ въдаті самомѹ продавъшю ѭ К 7b 34 клꙙ же сꙙ мѫжъ тъ продавъшмъ тѣлеса. ꙗко нктоже отъ кнꙙꙁъ вашхъ не матъ ѹвѣдѣт бꙑвъшааго С 270.30 3. Стесн. Продам в робство не мѫштю же емѹ въꙁдат. повелѣ гъ его да продадѧтъ і  женѫ  ѧда. ꙇ вьсе елко мѣаше. ꙇ отъдат  М Мт 18.25 З А далъ нꙑ есі ѣко овъцѩ бес цѣнꙑ. ї не бѣ множъства во вьскліцаніхъ нашіхъ СП 43.13 въ работѫ проданъ бꙑстъ їосіфъ. въмѣрішѩ въ оковехъ ноѕѣ его СП 104.17 се въ багърѣнцѫ облѣенъ сѣждѫ. въ ꙗмѫ мꙙ въвръгосте. се на колеснц ꙁлатомъ покованѣ сѣждѫ. акꙑ роба продасте. се црь смъ. въ тьмнц бѣхъ С 368.13—14 їѡсфа. въ тьмнъ егѹпꙿтъ пѹстшꙙ.  свободьнааго акꙑ роба продашꙙ С 389.21—22 нꙑн҄ꙗ тꙑ с г же ѹслꙑшавъ мѡусѭ  даѭшта ꙁнаменꙗ  ѹдеса въ егуптѣ ... ѹслꙑшавъ ꙗкѡва молꙙшта сꙙ. бѣжꙙшта вьспрѣштенꙗ ссавова же съ їѡсфомъ продавъ сꙙ  съпасъ го С 77.17 продат на мъноꙃѣ πιπράσκω πολλοῦ Продам скъпо можаше бо се мѵро продано бꙑт на мьноꙃѣ. ꙇ дано бꙑт нщмъ М Мт 26.9 З А СК продат сѧ Изч М З А СК СП К С Гр πωλέω πιπράσκω ἀποδίδωμι Нвб продам [се], продавам [се] ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Продан м ЛИ Продана ж ЛИ Проданов ФИ СтИл,РЛФИ Продановци МИ АП,ПСС