Старобългарски речник
прогънат 
прогънат -проженѫ -проженеш св 1. Прогоня, пропъдя, изгоня егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ ... ꙁапрѣщьшмь вѣтромь. ꙇ влънене моръское ѹкрощьшемъ. прогънавъшмь демонъское омножъство (!) СЕ 53а 17—18 сътрьпѣ хъ пропꙙтъ бꙑт. да бѣсꙑ сѫштꙙѧ на аерѣ проженетъ. повѣшенъ бꙑстъ на дрѣвѣ. да бꙑвъшь древь грѣхъ. дрѣвомъ ловѣкомꙿ цѣлтъ С 482.12  съдѣствомъ господа нашего їс хса.  ово хъ ꙁбшꙙ ово же прогнашꙙ С 197.9 дрѹгꙑ  срьдобол҄ѫ  рабꙑ. на лаꙗн стааго мѫжа. да  ѹловвъ въꙁможетъ отъ странъ тѣхъ прогнат С 514.28 стꙑ же данѫѭ мѹ слоѭ отꙿ стааго дха. отъ вьсѣхъ прѣдѣлъ тоѧ странꙑ прогꙿна С 45.6 съ слъꙁам мол҄ѣхомꙿ ба.  дастъ намъ бгъ слѫ. да ово оть н҄хꙿ ѹбхомъ. овꙑ прогꙿнахомъ С 72.29 вдꙙ себе отъ многꙑ благꙑѧ дѣтѣл мѫжа  правьднааго жтꙗ на мноꙁѣ прогонма. въста на н҄ь. хотꙙ прогнат отъ прѣжденареенааго мѣста С 514.22  аб шъдъ на много растворвъ двьрьцꙙ. прогнанъ бꙑстъ слоѭ кръстьноѭ С 554.27 помолвъшѹ сꙙ стѹмѹ  рѫцѣ въꙁложьшѫ на н҄ѫ. абь господьн҄ѫ благодатьѭ бѣса прогꙿна С 518.10 беꙁмѣрьно множьство отъ малъ хлѣбъ прѣптѣлъ. въ пѹстꙑн҄ прогꙿналъ словомъ множьство бѣсъ С 473.11 Образно. въ того мѣсто вьвест богопоꙁнан съпасьно освꙙтт мръ. прогнат скврьнѫ.  стꙑдость С 329.19—20 како. гда боꙗꙁнь  страхъ. обьметъ ꙁемьнааго ... како кнꙙꙁъ дрьꙁость прогна. апостольскааго лка. ѡ како сверѣпьство владꙑкъ. вьꙁмѫт ѹмꙑ ѹенкъ ... тако ха боѹбц мъше С 471.24 2. Прич. мин. деят. като същ. прогънавꙑ м ед ὁ σκυλεύων Този, който е премахнал, унищожил някого или нещо; унищожител, победител вждъ въставъшааго. ꙇ гѣ поꙁнаі ... ѡ о(..)нꙑ беꙁѹмьніе раꙁдрѣшаѩ болѣꙁні сьмрьтьнꙑѩ. пеат лі не раꙁдрѣшітъ. ꙇ прогънавꙑ ада. пеат лі сѧ ботъ. ꙁаꙁнаменаі гробъ К 12а 18 прогънат недѫгꙑ Изцеля, дам изцеление, излекувам понесꙑ вꙿсѧ недѫгꙑ лства. ꙇ вьꙁемⷧꙿѧ грѣхꙑ вꙿсего мра. прогънавꙑ вꙿсѧ недѫгꙑ. словомь твомь СЕ 25b 22 Изч СЕ К С Гр ἀπελαύνω διώκω ἐκδιώκω ἐξορίζω φυγαδεύω прогнат прогꙿнат Нвб Срв прогоня, прогонвам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР