Старобългарски речник
пршьствь 
пршьствь -ꙗ ср 1. Идване, пристигане тъгда въꙁбоꙗвъ сꙙ вовода. повелѣ легъко хъ вест вь темꙿнцѫ ... жьдѣаше бо  дѹѯова пршествꙗ С 72.4 по тѣхъ же временехъ. ѹвѣдѣвъ патрк҄ же блаженꙑѧ памꙙт еппъ. новꙑѧ к҄есарѧ града. отъ того бо пршьствмъ сътвор наротъ манастꙑрь С 551.21 Образно. аште л же тъ огн҄ь. стѣн҄ь ѱавꙑ. съ небесе пршъств божꙗ огн҄. напо же кѫпнѫ. не опал С 250.24—25 2. Посещение, отиване някъде [образно] жлшта же  тьмнцꙙ.  съкровшта  врьтьп бож посѣштен.  свѣтъло пршъств го постже С 464.10 такожде же  въ адъское оно двъноо (!) хсово пршъств С 464.29 ꙗко господьн҄е пршьств. сама прѣсподьнꙗа прѣсподн҄мъ дот хотѣаше С 467.29 3. В християнството — съшествие, снизхождение на Светия Дух тꙑ ѹбо лклюбье црю. прд  нꙑнѣ пршествемь стааго твоего дха СЕ 4b 22 гі бже вꙿседрьжтелю. съкаꙁавꙑ ковьегомь обраꙁъ црквьнꙑ. ꙇ пр праведьнѣмь но пршестве стааго твоего дха СЕ 16а 4 4. В християнството — пришествие, идването на Бог Слово на земята в лицето на Исус Христос подобаꙿше прѣжде прт вѣстьнкѹ. прѣдъ господьн҄емь пршъствмъ С 245.18 ѭже бо сьмрьть не съмрьть глагол҄етъ сꙙ. нъ ѹсꙿпень  сьнъ. прьвѣ бо пршьствꙗ хва.  сълаꙁа спасова С 487.10 ꙗко  не пршъдъ хс тѹ бѣ. божьства властѭ. нъ пльтьнꙑмъ пршьствмъ съмотрꙙшт С 306.22—23 пльтьское твое пршестьве хеⷭ҇. ꙁьвѣща пророкь амьбакомь ТФ А 18 5. В християнството — пришествие, бъдещото идване на Исус Христос на земята за съд над живи и мъртви; Второ пришествие повѣждъ намъ когда с бѫдетъ. ꙇ то естъ ꙁнамене твоего пршествѣ  коньане вѣка М Мт 24.3 З А отъ толѣ до дьнесьнѣго дьне. ꙇ до прішествіѣ его. свѧтѫѭ жрътвѫ съвръшенѫ творітъ К 8а 28 Срв. С420.27 въ славънꙑ  велкꙑ дьнь пршьствꙗ спса нашего їс хса. раꙁврьꙁѣте о ѹма вашего С 107.22—23 алеѯандръ глагола не льст сꙙ кнꙙꙁѹ. ꙗко послѹшаѭ твого ласканꙗ. да погрѣшѫ хрсостово (!) прішеств. тъ бо стъ богъ жвъ С 156.9—10 въторо пршьствь ἡ δευτέρα παρουσία Второ пришествие — в християнството бъдещото идване на Исус Христос на земята за съд над живи и мъртви влко гі бже ... тебѣ бо хвалѫ въсꙑлаемъ ... о въсхождень на ѹпъване. жвота бесконеьнааго. ꙇ бѫдѫщее во въторое пршестве ха твоего СЕ 65а 14—15 блюд ѧдо ... аћл бо прдѫ напсаѭще сповѣдане твое се. егоже маш ꙇстѧꙁанъ бꙑт. вь въторое пршестве га нашего сха СЕ 87b 5—6 тѹ пршьствь παρουσία Второ пришествие — в християнството бъдещото идване на Исус Христос на земята за съд над живи и мъртви деже дꙿва ста л г҃ събран. о мен гн тѹ стъ посрѣдѣ хъ. а деже м҃ кто ѹже пртъ. ꙗко нѣстъ бж тѹ пршеств СЕ 65а 14—15 М З А СК СЕ ТФ К С Гр παρουσία ἐπιδημία ἐπιφοίτησις пршьств пршеств пршестве пршестьве прішестві пршъств пршестві прішеств Нвб пришествие църк остар ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР