Старобългарски речник
прѧстьнкъ 
прѧстьнкъ м 1. Участник в нещо, съпричастник, другар поманѫшѧ прѧстьнкомъ же бѣахѫ въ дрѹꙁѣмъ кораб. да пршедъше помогѫтъ мъ М Лк 5.7 З А въꙁлюбілъ есі правьдѫ  въꙁненавідѣ беꙁаконеніе. сего раді помаꙁа тѩ бъ [бъ] тво. олѣімъ радості пае прѩстънкъ твоіхъ СП 44.8 Срв. Е7а 2 петръ покаавъ сѧ млость полѹвъ. бѫдетъ прѧстьнкъ црства твоего. съ вꙿсѣм ѹгождьшм тебѣ отъ вѣка СЕ 80а 17—18 влко. съ ꙁемънꙑм благꙑ. ꙇ нбснꙑмъ твомъ даромъ. прѧстьнкꙑ нꙑ ав СЕ 17b 13—14 2. Сподвижник, съмишленик, съратник братѣ. стаѣ ꙁваню нбеснⷪмѹ прѧстънц. раꙁѹмѣте апстла.  архереѣ. сповѣданѣ нашего ꙇс ха Е 25а 14 прѧстьнка сътворт κληρονομέω, κοινωνὸν ἀναδείκνυμι Направя съпричастен някого към нещо аурлꙗне ... мнѣ бо обльгьаватъ отъ мѫкъ хс. тебе же матъ прꙙстьнка сътворт огню вѣьнѹѹмѹ. ѹготованѹѹмѹ тебѣ  дꙗволѹ С 4.12 дьнесь цѣсарь славꙑ на ꙁемл пророьскꙑ славмъ стъ.  прꙙстьнкꙑ небесьнѹѹмѹ веселю ꙁемьнꙑѧ сьтвор С 322.3 ноꙁѣ емѹ ѹмꙑ. егда і дрѹгꙑмъ ѹенкомъ. тако ꙇ стѣꙇ трапеꙁѣ. пріѧстьнка і створі К 7b 39 прѧстьнкъ бꙑват μετέχω Вземам участие, участвам тѹ бо бѣ ꙇюда. ꙇ прѧстьнкъ бꙑваше стѣꙇ трѣпѣꙁѣ К 7b 35—36 прѧстьнкъ бꙑт a) κοινωνὸς γίγνομαι, μέτοχός εἰμι, μέτοχος γίγνομαι Съпричастен съм към нещо прѧст(н)ц бо хо(у б)ꙑхомъ. аще ꙋбо (п)око. съл(ѣ) его до конъца ꙁвѣст(..)н(ъ) ѹдръжмъ Е 8а 16—17 пріѩстьнкъ аꙁъ есмь вьсѣмъ боѩштіїмъ сѩ тебе. ї хранѩштіїхъ ꙁаповѣді твоѩ СП 118.63 да плътънѹмѹ его пршестю обещьнц бꙑвъше  бже(ствьнѣ го) благода(т пра)стьнц бѫдемъ Х IАб 2—3 b) Стана съпричастен към християнската религия, стана християнин слꙑшавъ же се слѹга глагола. настав мꙙ мол҄ѭ т сꙙ. да некъл  аꙁъ въꙁмогѫ прꙙстьнкъ бꙑт вь вѣкꙑ вѣкъ. алеѯанꙿдръ рее вѣрѹ богѹ  хрстѹ гоже мѣт маш жꙁнь вь вѣкꙑ С 160.14 М З А Е СП СЕ С Х Гр μέτοχος прѩстънікъ прѩстънкъ пріѩстьнкъ пріѧстьнікъ прꙙстънкъ прастьнкъ прꙙстьнкъ прѧстънкъ пріѧстьнкъ прѧстнкъ Нвб Срв причестник остар ВА причастник ОА ЕтМл БТР