Старобългарски речник
прнест 
прнест -прнесѫ -прнесеш св 1. Принеса, нося нещо при някого или някъде, донеса ꙇ тъгда пршьдъ прнес даръ сво З Мт 5.24 Срв. К9а 21 прнѣсѧ главѫ его на мсѣ М Мт 14.11 З. Срв.Мк 6.28 М З А он же прнѣсѧ емѹ пѣнѧꙁъ М Мт 22.19 ЗI, А, СК. Срв. Мк 12.16 М З прнесѣте отъ рꙑбъ ѩже ѩсте нꙑнѣ М Йо 21.10 З А СК моⷧ҇ наⷣ҇ всѣцѣмь болеⷨ҇. прнесеномь въ цквь СЕ 38b 18—19 повелѣ аурлꙗнъ ... прнест дръва  огнь  жешт въ ровѣ С 5.10 аште кто прнесетъ съсѫдъ. напльнтъ сьсѣдъ С 307.26 потомъ повелѣшꙙ прнест трьст С 270.5 Донеса, дам нещо, поднеса. поръпѣте нꙑнѣ  прнесѣте арꙿхтрклнов. ꙇ прнѣсѧ М Йо 2.8 З А падъше поклонішѧ сѧ емѹ.  ... прінѣсѩ емѹ даръ А Мт 2.11 СК цѣсарі тарьсьсіції отьці дарꙑ прінесѫтъ. цѣрі аравьстїі саво дарꙑ прінесѫтъ СП 71.10 въꙁдадіте гю бѹ нашемѹ. вьсі сѫштеі окръстъ его прінесѫтъ дарꙑ СП 75.12 Приближа, доближа нещо. прнес пръста твое(е)го сѣмо. ꙇ вꙁжь рѫцѣ мо. ꙇ прнес рѫкѫ твоѭ. ꙇ вълож въ ребра моѣ М Йо 20.27 З, А. Срв. С502.30 С503.25 С506.55 С511.9—10 повелѣ ... свѣштꙙ горѫштꙙ прнест на лце ѧ С 13.12 Доведа някого. прнесѣте  къ мънѣ М Мк 9.19 З А СК Б прнесош емѹ бѣсънꙑ многꙑ СК Мт 8.16 2. Прич. мин. страд. като същ. прнесено ср ед καταβληϑέντα Приношение, дар ꙗкоже бо въ прношен събьранꙑхъ. прнесено отъ когождо обьште прнесъшмъ бꙑваатꙿ С 84.4 3. Принеса [в] жертва прнес ꙁа оштене твое М Мк 1.44 З, А, СК. Срв.Лк 5.14 М З ꙇ прінесе ѣко прьвѣнець. дъва гръліішта бѹ К 14а 26 Срв. С452.9 4. Употребя, използвам за нещо то ѹбо вѣдѫште. прнесѣмъ вьсе на ѹспѣхъ блжьнмъ С 378. 19 вьсе то на наше съпасен.  на вьскран҄хъ ѹспѣхъ прнесѣмъ С 379.7 5. Донеса печалба  дастъ мъ мѣн овомѹ пꙙть талантъ. овомѹ же дъва. овомѹ днъ. по слѣ сво комѹждо.  отде. тае дьвѣма прнесъшема сѹгѹбь С 369.19—20 раꙁно бꙑшꙙ прност отъ дноѧ мнась. овь пꙙть овъ десꙙть прнесоста С 376.4 6. Прен. Отдам, окажа, засвидетелствам необходимото прінесѣте гю славѫ  естъ СП 28.1 Срв. СП95.8 прінесѣте гю славѫ імені его СП 28.2 Срв. СП95.8 Отдам, предоставя. ї похоті іхъ прінемсе (!) імъ СП 77.29 ꙗкоже по стнѣ непорона себе богов прнест С 534.6 7. Прен. Донеса някому нещо, допринеса ꙗко не тъкма мѫжемъ. прнесе съпасень страсть хва. нъ  женамъ С 482.21 8. Прен. Изобразя, символизирам  обраꙁъ прнесе смокв С 346.4—5 Срв. С347.26—27 жрьтвѫ прнест ϑυσίαν προσφέρω Принеса жертва — в юдаизма, християнството и др. религии — дам, поднеса в дар кръвна [безкръвна, за изгаряне и пр.] жертва, направя жертвоприношение о немьже жрътва прінесена бъⷭ҇і. ꙇ тогда насладіші сѧ еѩ добрѣ К 9а 27 Срв. С423.6 Принеса себе си в жертва, пожертвам се. благословьнъ грꙙдꙑ жрътвѫ собоѭ ꙁа нꙑ прнесетъ С 342.7 на срѣдѫ прнест εἰς μέσον ἄγω Изведа на показ, представя, разкрия по покаан съподоб сꙙ даровъ. с же на срѣдѫ вьсѣмъ прнест прнѹжденъ бꙑхъ С 522.19—20 плодъ прнест καρπὸν φέρω Дам, родя плод [образно] положхъ вꙑ. да вꙑ дете  плодъ прнесете. ꙇ плодъ вашъ прѣбѫдетъ М Йо 15.16 З А СК прѣд прнест προσκομίζω Допринеса нъ велм трѣбѣ скат вьꙁлюбьн. вда смоковьнааго отъ многꙑхъ съкаꙁано. ꙗкоже мьнѣ сꙙ мьнтъ. нъ не по їстнѣ. обае прѣжде варвъшхъ вамъ бесѣдѹмъ съкаꙁанꙗ.  о н҄емьже мꙑ трѹдл сꙙ. прѣд прнесемъ С 345.17—18 прѣдъ лцемъ прнест ὑπ᾿ ὄψιν ἄγω Представя, покажа ꙗкоже се прѣдъ лцемъ прнесъше дѣанꙗ хъ С 83.18 М З А СК Б О СП СЕ К С Гр φέρω εἰσφέρω προσφέρω ἄγω ἀπάγω προσάγω κομίζω προσκομίζω εἰσκομίζω λαμβάνω χράομαι прінест Нвб принеса, принасям ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв принос м