Старобългарски речник
прꙁьрѣт 
прꙁьрѣт -прꙁьрѭ -прꙁьрш св 1. Погледна, отправя поглед към някого или нещо съ небесе пріꙁрѣ гь. вдѣ вьсѩ снꙑ лскꙑѩ СП 32.13 пріꙁьрі съ небесі ї вждъ СП 79.15 Срв. СЕ11b 10 СЕ11b 19 СЕ100а 1 тѧ молмъ хе ... прꙁьр нꙑнѣ отъ вꙑспрьнхъ нбсъ твохъ СЕ 32а 2 прꙁьр нꙑнѣ отъ стꙑхъ жлщь свохъ СЕ 40а 6 Срв. СЕ34b 9 2. Прен. Обърна внимание на някого, на нещо; погледна благосклонно на някого или на нещо; погрижа се за някого, окажа милост ѹтелю молѭ т сѧ прꙁър на снъ мо. ѣко ноѧдъ м естъ М Лк 9.38 З А СК ѣко тако сътвор мьнѣ гъ. вь дьн вь нѧже прꙁьрѣ. отъѩт поношене мое въ лвцѣхъ М Лк 1.25 З А на ꙁастѫпленъе мое пріꙁърі СП 21.20 тогда не постꙑждѫ сѩ ... егда пріꙁьрѭ на вьсѩ ꙁаповѣд твоѩ СП 118.6 пріꙁьрѣ на молꙇтво съмѣренꙑїхъ.  не ѹніьжі моленьѣ хъ СП 101.18 пріꙁърі на мѩ і помілѹі мѩ СП 24.16 Срв. СП85.15 СП118.132 СЕ99b 21 СЕ75а 17 прꙁьр гі схе. на с брашъна твоѣ. ꙇ на агнець сь. ꙇ ст  СЕ 16b 3 на кого прꙁьрѫ нъ на кротъкааго  млъалвааго  трепештѫштааго мохъ словесъ С 545.6 М З А СК Е СП СС СЕ С Гр ἐπιβλέπω προσέχω ἐφοράω ἐμβλέπω ἐπισκέπτομαι пріꙁрѣт пріꙁьрѣт прꙁърѣт пріꙁърѣт Нвб Срв призра [се] остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР