Старобългарски речник
првалт 
првалт -првалѭ -првалш св Претърколя, преместя чрез обръщане ꙇ првал камень на двьр гробѹ М Мк 15.46 З А Изч М З А Гр προσκυλίω Нвб приваля, привалявам диал Дюв ДА