Старобългарски речник
потомь[же] 
потомь[же] нареч 1. После, след това, сетне, след известно време о себѣ бо ꙁемлѣ плодтъ сѧ. прѣжде трѣвѫ по томь же класъ. по томъ же  пьшенцѫ въ класѣ М Мк 4.28 З по томь же гла ѹенкомъ. ꙇдѣмъ въ іюдеѭ пакꙑ М Йо 11.7 З А СК Н по томь же въл водѫ въ ѹмꙑвальнцѫ. ꙇ наѧтъ ѹмꙑват ноѕѣ ѹенкомъ М Йо 13.5 З А СК  по конъан ѹтрънц. поет сѧ ...  по тѡмъ въходтъ патрархъ Е 30б 9 ꙇ потомь въжегъ б҃ свѣщ. кадтъ окръсть СЕ 20b 7 ꙇ по томь да ѹвѣмъ. бештіслънѫѭ его сілѫ К 5а 16 повелѣ ... свѣштꙙ горѫштꙙ прнест на лце ѩ.  потомь по вьсемѹ тѣлѹ пржꙁат С 13.12  потомь помол сꙙ епскѹпъ съ свꙙтꙑмъ С 236.22 потомъ же повелѣшꙙ слѹгамъ  прнесошꙙ пьцѣлъ горꙙшть С 270.17 она же ꙗдꙿш помльа въ малъ асъ.  потомъ наꙙ крат С 516.5 адамъ бо пръвъ съꙁъданъ бꙑстъ. потомъ еуга С 482.23 2. Вече, повече не ѹботе сѧ отъ ѹбваѭштхъ тѣло.  по томь не могѫштемь лха есо сътворт М Лк 12.4 З А н ѹмьрѣт бо по томь могѫтъ. равьн бо сѫтъ анћлмъ М Лк 20.36 З да не пріложтъ потомъ веліаті сѩ лкѹ на ꙁемі СП 9.39 нѣстъ кътомѹ порока (!) і насъ не поꙁнатъ потомь СП 73.9 да въкѹсⷮ҇ брашъⷩ҇ въ треть аⷭ҇. мало. потомь же да не въкѹстъ несоже СЕ 47b 11 поревънѹмъ ... древльнюмѹ мꙑтарю. ꙇже едноѭ отъстѫпль ꙁъла. по томь не въꙁврат сѧ на тожде СЕ 70а 22 потомь мало μετὰ μικρόν След малко  потомъ мало дошедъше вон. сташꙙ прѣдъ воводѫ С 146.19 ѧда ꙗже потомь αἱ μετέπειτα γενεαί Идните поколения, потомците на покаꙁан ꙋдомъ. же потомь какѫ полѹ благодать рабь го С 300.19 М З А СК Б О Н Е СП СЕ К С Гр μετὰ ταῦτα μετὰ τοῦτο εἶτα εἶτεν ἔπειτα τότε τὸ λοιπόν ἐν τῷ καϑεξῆς μετὰ πλεῖστον χρόνον μετ᾿ οὐ πολύ ἔτι по томь по томъ потомъ по тѡмъ Нвб потом остар ВА НГер потем диал НТ