Старобългарски речник
поставт 
поставт -поставлѭ -поставш св 1. Поставя, сложа нещо или някого, туря, поместя тогда поѩтъ і дѣволъ ... ꙇ постав і на крлѣ црькꙿвьнѣемь З Мт 4.5 А, СК, Б.Срв. Лк 4.9 М постав на камні ноѕѣ моі СП 39.3 поⷢ҇ вьꙁложь ѹрарь ... поставь болѧщааⷢ҇ прⷣ҇ѣ олътаремь ... молтъ сѧ бѹ СЕ 38b 5 моⷧ҇ ег҄да сънѧт кѹкѹль. вь ѕ҃ день. поставтъ  прѣдъ дверьцам.  глеⷮ҇ ппъ моⷧ҇ СЕ 100а 9 аб повелѣ на вꙑсоцѣ мѣстѣ прѣстолъ поставт С 146.28 прѣжде же дошьстꙗ мꙋ прѣполовьнꙗ пѫт. обрѣте сꙙ водонось спльнена водꙑ. абь же сьньмъ ѭ  поставвъ на ꙁем ... плака  мол сꙙ С 550.26 Поставя във вода, потопя. въведъше же ѧ нагꙑ поставшꙙ посрѣдѣ еꙁера С 76.13 2. Поставя прав, изправя ꙇ прꙁъвавъ съ отроѧ. постав е по срѣдѣ хъ М Мт 18.2 ЗI, А, СК. Срв. Мк 9.36 М З А станетъ же слънъ же бъ поставтъ  Е 5б 18—19 меь ꙁъоштренъ. распꙙт поставъно С 85.16 поставшꙙ  прѣдь анупатомъ С 107.10 лѣствцѫ намъ. вѣрѫ отъ ꙁемьѧ на небо поставвъ С 353.14 неосѫжденааго на сѫдшт поставшꙙ С 477.7 3. Построя, изградя, издигна тѹ бо капшта многа бѣахѫ поставьна С 117.12 поставьѭ т ꙁлатъ обраꙁъ въ градѣ семь С 222.17 пршъдъше же на то мѣсто. деже нꙑнꙗ крьстьꙗн стлъпъ поставшꙙ С 537.21—22 ѹ гроба го вѣрꙿн стлъпъ поставшꙙ велкъ С 539.11 Разпъна, опъна [за палатка и под.]. архере ... стмъ слѹжтелъ () (ск)н ст(н)ънѣ. ѫже п(о)став бъ а не ловѣкъ Е 24а 17—18 4. Назнача, поставя, провъзглася или избера някого на определена длъжност или пост кто мѧ постав сѫдѭ л дѣлтелѣ надъ вам М Лк 12.14 З поставіші мѩ въ главѫ ѩꙁꙑкомъ СП 17.44 поставіші ѩ кънѩѕѩ по вьсеі ꙁемлі СП 44.17 по божю нарееню постав мъ цѣсарꙗ менемь еѡдосꙗ С 197.1 потом же постав  блаженꙑ сава. сокоѭ. варт  слѹжт брат вьсе С 284.6 блаженꙑ гргор. поставьнъ бꙑстъ патрархъ. стѣ бж цръкв рмьстѣ С 119.16 по мꙿноꙁѣ же врѣмен ... поставшꙙ рмьꙗне црѣ С 539.14 Издигна някого, дам власт. добрꙑ рабе ... о малѣ бѣ вѣренъ. надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ М Мт25.21 З, А, СК.Срв. СЕ 83а 5 К3а 20 С376.30 амнь глѭ вамъ. ѣко надъ вьсѣмь мѣнемъ поставтꙑ М Мт 24.47 З, А, СК.Срв. Лк 12.44 М З поставенъ бвъ апстл д(ам)ащѣннъ сѫ ... повѣданемъ бжемъ крст Е 38б 3—4 5. Ръкоположа в църковен чин не ꙁамѹдвъ же цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор ...  поставт въ къснꙙтн҄ градѣ епскѹпа С 201.4 цѣсарь же о поставьн епскѹпа къснꙙтнꙗ града. къ епскѹпомъ глагола да поставꙙтꙿ.  нарекошꙙ некꙿтарꙗ нѣгого (!) С 202.11 постав попꙑ  дꙗкꙑ С 236.27 де на свꙙто главьно мѣсто. хотꙙ свома рѫкама поставт  С 286.5—6 епскѹпъ бо ѹже поставьнъ нꙑнꙗ попъ не можетъ бꙑтъ С 287.22 6. Наредя някому да стои с определена цел [стража и под.] вонꙑ. поставі. остѫпі гробъ К 12а 19—20 постав помошть на пѫт прѣдъ манастꙑремъ. множьство мѫжъ С 209.1 поставл҄енꙑ м ед ὁ πεπιστευμένος Този, който е назначен, определен поставьнꙑ бо стрѣшт мѫенкꙑ С 92.15 7. Представя някого пред другиго егда сплъншѧ сѧ дьнье оштенѣ ею. по ꙁаконѹ мосеовѹ. въꙁнѣсѧ  въ лмъ. поставт прѣдъ гмь М Лк 2.22 З А СК Б Създам представа, представя се. потъщ сѧ себе скꙋшенⷶ҇. поставт прѣдъ бмъ дѣлателѣ непостдъна Е 1б 18 8. Определя, утвърдя поставі ѣковѹ повелѣнье СП 104.10 ѣкоже естъ поставілъ день. вь ньже хоштетъ сѫдіт бъ К 11а 3 9. Покажа, изтъкна обліѭ тѩ.  поставлѭ прѣдъ ліцемъ твоімъ грѣхꙑ твоѩ СП 49.21 Утвърдя, затвърдя. постав рабѹ твоемѹ. словⷪ҇ твое въ страхъ твої СП 118.38 10. Предложа, подам он же поставшѧ емѹ. ҃ћт съребрьнкъ М Мт 26.15 З, А, СК.Срв. К 5b 29—30 С415.9— 10 11. Приближа, доближа брашно насъ не поставтъ прѣдъ бмъ Е 3а 11 ꙁаконъ поставт νομοϑετέω Създам, дам закон къто естъ ловѣкъ боѩ сѩ (сѩ) гі. ꙁаконъ поставітъ емѹ на пѫті же іꙁволі СП 24.12 Срв. СЕ75а 9—10 поставт въ мѣрѫ ἵστημι σταϑμῷ Поставя на теглилка [образно] же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ пръстѭ. ꙇже естъ поставлъ горꙑ въ мѣрѫ. емѹже сѧ вꙿсѣьскаа повнѹѭⷮ҇ СЕ 55b 22—23 поставт въ санъ црькъвьнꙑ χειροτονέω Ръкоположа коньавъшѹ же слѹжьбѫ. въсхотѣ блаженꙑ сава поставт  въ санъ цръкъвънꙑ С 285.28—29 поставт клросѣ дꙗка χειροτονέω Ръкоположа за църковен служител, за свещенослужител поставьнъ бꙑвъ клросѣ дꙗкъ С 214.8 поставт кого попа χειροτονέω τινά Ръкоположа някого за свещеник  не моштьно стъ поставт го попа С 286.30—287.1 поставт прѣдъ собоѭ παρίστημι Поставя пред себе си отъметаѧ ѹбо вьера. владꙑьскъ (!) л҄егеонъ (!). агг҄елъ глагол҄ꙙ петров. ꙗко могѫ нꙑнꙗ прѣдъ собоѭ. поставт бол҄е С 463.9 простъ поставт ἐγείρω, ἀνορϑόω Изправя  абе поставтъ ꙇ простъ.  къ людеⷨ҇ глеⷮ҇ СЕ 95b 1—2 ѡ гласа сло. раꙁно стоѧштꙙѧ ѹдꙑ. въ дно събъравъш.  простъ поставьш.  не бꙑвъшааго въ бꙑт прведъш С 317.11—12 прѣд поставт προτίϑημι Предпочета [образно] како насꙑштѫ жꙙждѫ вашего любослꙑшанꙗ. кѫѭ прѣд поставьѭ словес трепеꙁѫ С 424.18 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр ἵστημι καϑίστημι παρίστημι ἐφίστημι ἀνατείνω ἱδρύω πήγνυμι ἀναδείκνυμι τίϑημι χειροτονέω ποιέω προχειρίζομαι ἀνορϑόω γίγνομαι ἄγω προβάλλομαι поставіт Нвб поставя, поставям ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА поставлявам остар ВА