Старобългарски речник
послѹшат 
послѹшат -послѹшаѭ -послѹшаш несв св 1. Възприемам със слух, слушам, чувам мъноѕ народ послѹшаахѫ его въ сласть М Мк 12.37 З бѣахѫ же къ немѹ прблжаѭште сѧ вьс мꙑтаре  грѣшънц. послѹшатъ его М Лк 15.1 З ꙇже естъ отъ ба глъ бжі послѹшаатъ М Йо 8.47 З А вьсѣкъ же естъ отъ стнꙑ послѹшаатъ гласа моего М Йо 18.37 З А СК ї не послѹшашѩ люді моі гласа моего СП 80.12 полемонъ  сѫшт сь н҄мъ  вьсь народъ. помлъашꙙ послѹшаѭште. ꙗкоже нкомѹже кръкнѫт С 129.19 пршъдъше же посълан къ двьремъ тьмнънꙑмъ послѹшатъ. ѹслꙑшашꙙ ꙗ поѭшта С 184.4 Внимавам да се чуе всичко, което се приказва. прꙁъвавъ вьсь народъ глааше мъ. послѹшате мене вьс  раꙁѹмѣвате М Мк 7.14 З послѹшаѭще м мн οἱ ἀκούοντες Тези, които слушат, чуват; слушащите, чуващите ѹжасаахѫ же сѧ вьс. послѹшаѭште его М Лк 2.47 З А СК Б 2. Прен. Вслушвам се, обръщам внимание; послушвам, възприемам съветите, желанията [молитвите] аꙁъ же вѣдѣхъ. ѣко вьсегда ме(не) послѹшаеш М Йо 11.42 З А СК послѹша ѹбо блаженаго павъла глѫшта К 3b 16 гі бже нашь тꙑ послѹшааше іхъ СП 98.8 гі бже ... послѹшавъ молтвꙑ нашеѩ. ꙇ посъл свое блгвене СЕ 12b 10 тꙑ ѹбо послѹша насъ ... молѧщхъ т сѧ СЕ 64b 12 послѹшате мене  отъстѫпте отъ бѣсованꙗ С 34.12 повелѣнꙗ цѣсарꙗ послѹшамъ.  ꙁаповѣд го сътвормъ С 260.2 послѹша добрѣ. нтоже беꙁдраꙁѹма глагол҄етъ свꙙто псан С 356.15 послѹша соломона въ мѫдростехъ глагол҄ѫшта С 356.24 аште бо не вѣ нкꙿтоже сце глаголат. то  сѫд го не послѹшатꙿ С 382.18 аште да не по того обраꙁѹ глагол҄еш. не послѹшатъ тебе н въньметъ С 382.23 Търпя, поддържам. вѣмъ же ѣко грѣ(шь)нкъ бъ не послѹшаатъ. нъ аште кто бготецъ естъ  волѭ его сътвортъ того послѹшаатъ М Йо 9.31 З А 3. Прен. Покорявам се, подчинявам се, послушен съм сь естъ снъ мо вьꙁлюбленꙑ о немьже благоꙁволхъ. того послѹшате М Мт 17.5А Срв.Мк 9.7 М, З;Лк 9.35 З;СЕ 3b 2 лвц же юдшѧ сѧ глще. къто сь естъ ѣко вѣтр  море послѹшаѭтъ его М Мт 8.27 З.Срв. Мк 4.41 М, З;Лк 8.25 М З А СК людье бо вьс дръжаахѫ сѧ его послѹшаѭште М Лк 19.48 З тебѣ молѧтъ сѧ ꙁвѣꙁдꙑ. тебѣ послѹшаетъ свѣтъ. тебе боѩтъ сѧ беꙁденѣ СЕ 4а 7 ов бѣгаахѫ. а дрѹꙁ послѹшаахѫ С 85.18 анупатъ рее ... послѹша ѹбо кодрате  пожьр богомъ С 104.10 не послѹша мене н прѣклон сꙙ С 195.6 повел сьмрьт послѹшат мене С 309.20 тъьѭ а бꙑ ѧ послѹшалъ. т ѹгод  сътворлъ С 365.27 4. Прен. Вярвам, повярвам, съгласявам се с някого аште мосѣа  пркъ не послѹшаѭтъ. н аште кто отъ мрътвꙑхъ въскрьснетъ. не мѫтъ вѣрꙑ М Лк 16.31 З А СК мѫтъ мосѣа  пркꙑ да послѹшаѭтъ хъ М Лк 16.29 З А СК глаахѫ же мьноѕ отъ нхъ. бѣсъ матъ. ꙇ нестовъ естъ. то его послѹшаате М Йо 10.20 З А прідѣте ѩда послѹшате мене СП 33.12 алеѯандръ глагола не льст сꙙ кнꙙꙁѹ. ꙗко послѹшаѭ твого ласканꙗ С 156.8 послѹшавъ же хъ цѣсарь. прѣобдѣвъ  поде С 192.19—20 Възприемам, вземам поука. же колжъдо не прметъ васъ. н послѹшаатъ словесъ вашхъ. ꙇсходѧще ꙁ домѹ ... отътрѧсѣте прахъ отъ ногъ вашхъ М Мт 10.14 З.Срв. Мк 6.11 М З 5. Изслушвам, слушам до края он же послѹшавъше црѣ дѫ А Мт 2.9 6. Само св. Засвидетелствам, потвърдя истинността натъ же глат къ нмъ. ꙗко дньсь събꙑстъ с псане се въ ѹшю вашею.  вс послꙋшаш его СК Лк 4.22 лъжѫ послѹшат ψευδομαρτυρέω Лъжесвидетелствам не крад н лъж послѹшаі СК Мт 19.18 М З А СК Б СП СЕ К С ЗЛ Гр ἀκούω παρακούω ὑπακούω πείϑομαι διακούω ἐπακούω προσέχω ὑποκύπτω ἀκολουϑέω ἀκροάομαι ἀνέχομαι εἴκω συγκατατίϑεμαι μαρτυρέω послꙋшат Нвб Срв послушам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА