Старобългарски речник
помощь 
помощь - ж 1. Помощ, подкрепа, закрила блгодѣтъ обрѧщемъ въ благоврѣменънѫ помощъ Е 10а 3 даждъ намъ помощъ отъ пеал СП 59.13 Срв.СП 107.13 гі на помощь моѭ пріꙁър СП 39.14 прім орѫжіе і щтъ.  въстан въ помощь моѭ СП 34.2 мѹденъ сꙑ въ гнѣвѣ. а скоръ на помощь СЕ 78а 2 г на помоштъ мьнѣ потъшт сꙙ С 118.12 въскорѣ посълат мѹ помоштъ С 196.8 не мѣѧ ловѣьскꙑ помошт. н ꙁастѫпа. сего дѣлꙗ кротость мѣаше С 365.3 Подкрепление. въ врѣмꙙ же ꙁношенꙗ тръблаженааго сак҄ꙗ. постав помошть на пѫт прѣдъ манастꙑремъ. множьство мѫжъ много С 209.1 Застъпничество, покровителство. ( съ градь ꙁд)аемъ ... (п)омощїѫ  молїтвамї прѣстьіѧ владцѧ нашеѧ бцѧ В Опора. ї бъ моі въ помошть ѹпъванію моемѹ СП 93.22 2. Сила, надмощие ї помощъ іхъ обътъшаетъ вь адѣ. отъ славꙑ своеѩ върінѫш сѩ СП 48.15 въꙁвратілъ ес помошть орѫжіѣ его СП 88.44 3. Помощник, закрилник, покровител бъ моі помощь моѣ і ѹпьванье мое на ба СП 61.8 тꙑ бо ес помощь. ꙇ ꙁастѫпъ. ꙇ надеждѣ СЕ 79b 16 Срв. С365.3 Избавител, спасител. гі ... ꙇже отъ грѣховъ помощь ес СЕ 80а 3 бес помощ ἀβοήϑητος Безпомощен прімѣненъ бъхъ съ ніꙁъходѩштімі въ ровъ. бꙑхъ ѣко ловѣкъ бес помошті ѹ мрътвꙑхъ свободь СП 87.5 Срв. С469.3 бꙑль на помощь φάρμακον Лекарство, лечебно средство волꙗ мѹ бѣ дана. да аште не ра прѧт бꙑлꙗ на помощь. не враево то съгрѣшен. нъ же цѣленю не ра С 444.4—5 на помощь прт εἰς [τὴν] βοήϑειαν ἔρχομαι Притека се на помощ, помогна  въскравъше же бѣахѫ въ кораб прꙁъвашꙙ корабл҄ꙙ на помоштꙗ мъ прт С 151.11—12 прꙁꙑваѭштемъ ба. прт на помошть мъ С 530.9 положт помощь τίϑημι βοήϑειαν Помогна ї рее положіхъ помошть на сльна СП 88.20 посълат помощь своѭ νεύω Изпратя помощ, помогна  нꙑнѣ посьл помощь своѭ.  раꙁор беꙁбожьно бѣсован С 180.12 Е СП СЕ С Р Г В Гр βοήϑεια ῥοπή τὸ βοηϑῆσαι [ὁ] βοηϑός [ἡ] βοηϑός помощъ помоштъ помошть Нвб помощ ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА