Старобългарски речник
польꙃа 
польꙃа ж Помощ, благо, полза да мѫтъ ѭ ... къ стꙑн домомъ. къ вꙿсѣко польꙁ подобънѫ СЕ 5а 19—20 понеже поѹштен покаꙁашꙙ.  на польꙁѫ обьщѫѭ вьсе творшꙙ. того рад небо прѧшѧ С 378.30 каꙗ польꙃа [стъ] τί ὠφελεῖται, τί ὠφελεῖ, τίς ὠφέλεια, τί ὄφελος Каква полза [има] каа полъѕа естъ лвкѹ. аште весь мръ пробрѧщетъ. а дшѫ своѭ отъштеттъ М Мт 16.26 ЗI.Срв. Мк 8.36 М, З, А, СК;Лк 9.25 М З А каѣ полъѕѣ во кръві мое егода сънідѫ вꙑ стълѣнъе СП 29.10 каꙗ бо т польꙁа отъ тѣла страньнаго сего С 454.22 каа бо пол҄ьꙃѣ еже вѣдѣт. о бꙃѣ праваꙗ ѹенꙗ добрѣ. а блѫдъ дѣат срамьнѣ Х II Вб 9 на польꙃѫ бꙑт a) χρεία ἐστίν Потребно е едно же естъ на польꙁѫ СК Лк 10.42 b) συμφέρει Полезен съм, нося полза въсѣ м лѣтъ сѫтъ (нѫ) не въсѣ на полъꙃѫ Е 2а 16 польꙃа стъ a) ὠφελεῖ Има полза, помага дхъ естъ же жвлѣатъ. отъ плът нѣ польѕѧ нкоеѩже М Йо 6.63 З А вдте ѣко нкакоже польѕа есть. се весь мръ по немь детъ М Йо 12.19 З А b) συμφέρει В помощ е, помага нъ не бѫдетъ польꙁꙙ твомъ кѹмремъ. аште тѹ прдемъ С 131.6—7 польꙃѫ мѣт ὠφελέω Възползвам се, имам полза прꙇемлѫштеі бо достоіно ьсть польꙁѫ імѫтъ К 8а 39 польꙃѫ обрѣст ὠφελέομαι Получа помощ жена една сѫшт въ тоен кръве лѣтъ дьвѣ на (де)сѧте. ꙇ много пострадавъш отъ мъногъ бал ... н едноѩ польѕѧ обрѣтъш ... слꙑшавъш о сѣ. пршедъш ... съ ꙁад пркосно (!) сѧ рꙁѣ его М Мк 5.26 З А СК У польꙃѫ прмат Получавам помощ прхождаахѫ мноꙁ к н҄емѹ.  польꙁѫ прмаахѫ С 548.27 польꙃѫ прѩт ὠφελέομαι Получа, придобия полза добро бо благодѣтѫ ꙁвѣстоват срдца. а не брашн. от нхже не прѧшѧ полъꙃѧ хождъше Е 33б 18 польꙃѫ творт ὠφελέω Принасям полза егда ѹнꙑемъ. ні ѹенье намъ польꙁѧ творітъ. ні каꙁанье К 5b 20—21 колюбьѣ своего. велкотѫ до самого прѣ(...)ьѣ вьсѣкѫ польꙁѫ творѣаше емѹ К 3b 34 же на польꙃѫ τὸ συμφέρον Полезното, изгодното помꙑслте ѹбо  ꙁволте же на польꙁѫ вамъ С 70.7 же на польꙁѫ намъ гь пеетъ сꙙ С 70.8 М З А СК У Е СП СЕ К С Р Х Гр ὠφέλεια τὸ συμφέρον польꙁа польѕа полъꙃа полъѕа Нвб полза ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА