Старобългарски речник
полъ
полъ м Половина ѣко егоже аште просш дамь т. до полъ цсрствѣ моего М Мк 6.23 З А се полъ мѣнѣ моего г дамъ нштмъ М Лк 19.8 З А ⷳ҇ неⷣ҇ в҃ паⷭ҇ ѿ полѹ А 153b 18 псаⷩ҇ поⷩ҇ ꙃ҃ неⷣ҇ по велцѣ дне. оⷮ полꙋ СК 133b 9 ⷳ҇. въ вторнⷦ҇. ꙅ҃. неⷣ҇. ѿ полѹ У IIа 17 въ [об] онъ полъ a) πέραν На другата [отвъдната] страна [бряг] на нещо; отвъд егда съконьа съ словеса с. прѣіде отъ галлеѩ. ꙇ прде въ прѣдѣлꙑ юдескꙑ. об онъ полъ оръдана М Мт 19.1 ЗI въ ѹтрѣ дьнь народъ же стоѣаше об онъ полъ морѣ. вдѣвъ ѣко кораблѣ ного не бѣ тѹ. тъкъмо еднъ тъ М Йо 6.22 З А b) ἀντιπέρα Срещу, на отсрещната страна ꙇ прѣѣдѫ на ꙁемл҄ѭ гадарнъскѫ(ѭ). ѣже естъ об онъ полъ галлѣѩ ꙇшедъшю же емѹ на ꙁемлѭ. сърѣте  мѫжъ еднъ отъ града М Лк 8.26 З на [об] онъ полъ εἰς τὸ πέραν На другата [отвъдната] страна [бряг] на нещо, отвъд ѹꙁьрѣ же ссъ мьногꙑ народꙑ окръсть себе. повелѣ т на онъ полъ М Мт 8.18 З А СК на ономъ полѹ εἰς τὸ πέραν, πέραν На другата страна [бряг], насреща, отвъд ꙇ абе ѹбѣд ѹенкꙑ своѩ вънт въ корабь. ꙇ варт  на ономъ полѹ къ вдъсадѣ М Мк 6.45 З.Срв. Мт 14.22 М З А СК ꙁемл҄ѣ невъфꙿталмл҄ѣ. пѫть морѣ на ономь полѹ ꙇор҄да(..) галлеѣ ѩꙁꙑкомъ З Мт 4.15Б на полꙑ прѣсѣщ διχοτομέω Разсека на две гоже господнъ пршедъ на полꙑ прѣсѣетъ С 107.29— 30 полъма κατὰ μέσον На две [парчета]  потомъ прѣтръшꙙ  полъма С 269.6 по ономѹ полѹ πέραν През отвъдната страна [бряг] ꙇ отъ тѫдѹ въставъ прде въ прѣдѣлꙑ юдескꙑ. по ономѹ полѹ оръдана М Мк 10.1 З протесат полъма διχοτομέω Разделям на две, отделям нещо от друго прдетъ гнъ раба того ... ꙇ протешетъ і полъма М Мт 24.51 З А съ оного полѹ πέραν Отвъд, оттатък, на другия бряг по н҄емь ꙇдошѧ народ мноѕ. отъ галлеѩ ... ꙇ съ оного полѹ ꙇордан.. З Мт 4.25 А, СК.Срв. Мк 3.8 М З М З А СК Б У СЕ С Гр τὰ ἡμισιά [вар. τὰ ἡμίση] [τὸ] ἥμισυ Нвб пол ’половина’ диал ДА